abstractright abstractright

Verkkokaupan vaikutukset kaupunkiseuduille

Sito on ollut mukana laatimassa ensimmäistä laajamittaista selvitystä verkkokaupan vaikutuksista. Verkkokaupasta oli tehty aikaisemmin useita selvityksiä, jotka olivat rajautuneet johonkin osa-alueeseen, toimialaan tai tuoteryhmään. Selkeitä kokonaistarkasteluja verkkokaupasta ja sen vaikutuksista ei Suomessa eikä muuallakaan ollut tehty, joten selvitys oli ensimmäinen laatuaan milteipä maailmassa.

Kaupan toimintamallien digitalisotuminen

Selvityksessä nostettiin esiin, että verkkokauppaa ei kannata tarkastella erillisenä uutena ilmiönä, vaan se pitää nähdä osana laajempaa kaupan toimintamallien digitalisaatiota. Verkkokauppa on myös luonnollista jatkumoa postimyynnin kehitykselle. Selvityksen johtopäätöksinä nousi esille, että hyville sijainneille riittää kysyntää jatkossakin. Keskustojen parhaiden kauppakatujen ja suurten kauppakeskusten aseman ei uskota olevan uhattuna verkkokaupan kasvusta huolimatta.

Verkkokauppa lisää vaatimuksia fyysisen tilan laadulle ja asiakasmäärille. Erityisesti parhaimmilla sijainneilla myymälöiden roolin osana kaupan brändia jatkaa kasvuaan. Yksittäiset myymälätilat ja pienet yritykset linkittyvät jatkossa yhä enemmän noutopisteverkostoksi, mikä lisää samalla noutopisteiden yleistymisestä. Jatkossa puhtaat myymälätilat korvaantuvat muilla toiminnoilla, kun esimerkiksi ruokakaupan yhteyteen tulee ravintolapalveluita ja postin toimipisteitä.

Kaupunkiseuduilla verkkokauppa on tehokkainta tiheästi asutuilla alueilla. Logistiikkatoimijat verkostoituvat tarjoamaan yhteispalveluja verkkokauppatoimijoille, sillä pienet toimitusvolyymit, tuotteiden räätälöinti ja pikatoimitukset korostuvat jatkossa yhä enemmän logistiikan tehokkuuden haasteena. Logistiikan näkökulmasta viimeisten kilometrien jakelu on haastavinta toteuttaa kustannustehokkaasti, mikä lisää noutopisteiden määrää entisestään. Verkkokaupan nopeat toimitusajat tuovat kehityspaineita kaupunkilogistiikalle.

Maankäytön suunnittelun näkökulma

Maankäytön suunnittelun näkökulmasta monikanavaisen kaupan toimintamallit korostavat hyvien sijaintien merkitystä kaupunkirakenteessa. Verkkokauppa ei yksinään korosta autoilua, joukkoliikennettä, pyöräilyä tai kävelyä, mutta se enemmänkin vahvistaa entisestään jo ennestään vallalla olevia trendejä. Jatkossakin hyvät ja monipuolisesti toimintoja sekoittavat keskustat ja keskukset houkuttelevat ihmisiä. Sen sijaan vähemmän houkuttelevissa ympäristöissä ei jatkossa tarvitse uusien toimitustapojen myötä välttämättä asioida. Mitä toimivampaa, saavutettavampaa ja viihtyisämpää kaupunkisuunnittelun tuottama ympäristö on, sitä paremmat edellytykset sillä on säilyä sellaisena.

Tutkimuksen rahoittivat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Helsingin seudun liikenne, Uudenmaan liitto, ympäristöministeriö ja Helsingin kaupunki. Tutkimuksen toteutti projektiryhmä, johon kuuluivat Sitosta Raisa Valli (projektipäällikkö), Olli Jokinen, Ilkka Salanne, Iida-Maria Seppä Sito Oy:stä ja Jori Heinonen Realprojektista.

Verkkokauppa kaupunkiseuduilla >>