abstractright abstractright

Vallilanlaakson puiston ja Kumpulanpuron hulevesien suunnittelu

Helsingin kaupungin Rakennusviraston tilaaman tehtävän tavoitteena on ehkäistä Kumpulanpuron aiheuttamat kaupunkitulvat Vallilan siirtolapuutarhassa. Ongelma ratkaistaan Helsingin kaupungin hulevesistrategian mukaisesti rakentamalla Vallilanlaakson puistoon viivytys- ja suodatus-altaat, mitkä myös parantavat Vanhankaupungin lahteen valuvan veden laatua.

Kumpulanpuron uoma ennallistetaan osittain, puiston alueelle rakennetaan kaksi uutta hulevesien viivytys- ja suodatusallasta ja tehostetaan olemassa olevien altaiden pidätyskapasiteettia patorakenteilla. Lisäksi Mäkelänkadun varteen rakennetaan vajaan parin metrin korkuinen meluvalli istutuksineen.  Huono-kuntoinen, olemassa oleva kasvillisuus poistetaan ja sen tilalle tehdään runsaasti uusia istutuksia. Laaksomainen tila entistetään poistamalla vanhan teollisuus-radan penkka purouoman kohdalta.

Vuosina 2012-2014 laadittu suunnitelma sisälsi Vallilanlaakson puisto-suunnitelman ja puiston rakennussuunnitelman lisäksi Kumpulanpuron valuma-aluelaskelman, Kumpulanpuron hydraulisen mallinnuksen Vallilanlaakson alueella sekä virtuaalimallin, josta käyvät ilmi tulvatilanteet kahden, viiden, kahdenkymmenen ja viidenkymmenen vuoden mitoitussateilla. Geoteknisesti Vallilanlaakso on haastava suunnittelukohde.

Alueen asukkaat otettiin mukaan suunnitteluun, mistä kehittyi haastava vuorovaikutusprosessi.