abstractright abstractright

Vaasan keskustastrategia – Hyppy radan yli

Vaasan keskustastrategiassa korostetaan maankäytön, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen keskinäistä riippuvuutta. Tähtäimessä on vuosi 2035, mutta tarkkaa aikataulua tärkeämpää on ymmärtää hankkeiden mittakaava, ympäristön laatukysymykset, tärkeysjärjestys sekä riippuvuudet. Keskustastrategia on otettu Vaasassa hyvin vastaan eri toimijoiden keskuudessa.

Maankäytön tehostaminen historiallisessa kaupunkirakenteessa edellyttää kortteli- ja kiinteistökohtaista huolellista perehtymistä täydennysrakentamisen reunaehtoihin.

Työssä pyrittiin huomioimaan muun muassa rakentamisen tehokkuus ja kaupunkikuva, autojen ja pyörien pysäköinti, esteettömyys väestön ikääntyessä, energiatehokkuuden parantaminen, taloudellinen kannattavuus, suojeluarvot, toiminnallisuus sekä vaikutukset keskustan liikenneverkkoon.

”Hyppy radan yli”

Keskustan sydän ja kaupan monipuolinen tihentymä on ruutukaavakeskustan alue Vaasan torin ympäristössä. Kaupungin kehittyessä on tärkeää esittää, kuinka Vaasassa voidaan laajentaa keskustamaista kaupunkirakennetta radan itäpuolelle.

”Hyppy radan yli” mahdollistaa nykyisin vajaakäytöllä olevan Klemettilän alueen kehittämisen. Keskusta-asumisen lisääminen vaikuttaa positiivisesti keskustan elinvoimaisuuteen, keskusta-asioinnin määrään sekä kaupunkirakenteen ekologiseen kestävyyteen.

Pääosa strategiatyössä esitetystä täydennys- ja uudisrakentamisesta sijoittuu radan itäpuolelle Klemettilään, ydinkeskustan läheisyyteen. Klemettilään halutaan lisää asumista ja lähipalveluita, mutta myös nykyisen liiketoiminnan edellytyksien tulee säilyä.

Klemettilän uudet kaupan ja kulttuurin palvelut tulee profiloida siten, että ne ovat houkuttelevia, mutta riittävän eriäviä keskustan palveluista, jotta ei-toivottua kilpailuasetelmaa ei pääsisi syntymään. Väestökasvun myötä ajoneuvoliikenteen ennustetaan lisääntyvän.

Joukko- ja kevytliikenne keskiöön

Liikenteen osalta merkittävin ja kallein hanke keskustastrategiassa on keskustatunneli. Pyrkiminen pois autoriippuvuudesta merkitsee kuitenkin myös joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuuksien kehittämistä, kuten esimerkiksi nopeiden pyöräilymahdollisuuksien lisäämistä eri suuntien välillä ja toisaalta hitaamman keskustan asiointipyöräilyn mahdollisuuksien kehittämistä.

Keskustan kävely-ympäristön kehittäminen on tärkeää liikkeiden toimintaedellytysten kannalta. Olennaista on varmistaa erinomaiset yhteydet radan yli nykyisen keskustan alueen ja Klemettilän välille, jotta ”hyppy radan yli” kävisi helposti ja turvallisesti myös ilman autoa.

Asukkaat, keskustan toimijat, päättäjät sekä virkamiehet olivat mukana vaikuttamassa strategiatyön eri vaiheissa.

Projektin tiedot:

Tilaaja: Vaasan kaupunki
Hankkeen kesto: 2011–2012