abstractright abstractright

Tohmajärven Vääränlahden kunnostus

Tohmajärvellä sijaitseva Vääränlahti on suhteellisen matala vesistönosa, jossa muun muassa turvetuotannosta johtuva rehevöityminen ja järven pinnan lasku ovat aiheuttaneet matalien alueiden umpeenkasvua.

Lahtea kunnostettiin pohjasedimenttiä poistamalla jonka tarkoituksena on kasvattaa järven happivarantoa, lisätä vesisyvyyttä, parantaa veden vaihtuvuutta ja vähentää vesikasvillisuutta sekä parantaa virkistyskäyttöarvoa. Poistamalla ravinteikasta sedimenttiä voidaan myös vaikuttaa järven sisäiseen kuormitukseen.

Vääränlahden kunnostushankkeessa lahden tilaa parannettiin poistamalla pohjalietettä kahdella imuruoppaajalla lokakuun 2011 ja helmikuun 2012 välisenä aikana. Hankkeeseen liittyivät myös lietteen käsittelyalueiden maatyöt, maan- ja tienkäyttösopimuksia sekä kuivuneen lietteen jatkokäyttö vuoden 2012 syksyllä.

Liete käsiteltiin Geotuubi-teknologian avulla

Imuruopattu vetinen liete johdettiin käsiteltäväksi geotube®-teknologialla, jossa lietteen sisältämästä kuiva-aineesta erotettiin vesi. Vedenerotuksen tehostamiseen käytettiin ympäristölle turvallista polymeeriä. Puhdistunut vesi palautettiin vesistöön ja kuivunut liete hyödynnettiin paikallisesti maanrakentamisessa. Yhteensä projektissa imuruopattiin n. 40 000 kuutiota lietettä.

Geotube®-teknologian avulla liete kyettiin kuivattamaan erittäin tehokkaasti ja noin kuusi kertaa vähäisemmällä pinta-alalla perinteiseen allaskuivatukseen nähden. Projektialueella, jossa riittävän käsittelyalan saaminen oli haasteellista, kyettiin näin operoimaan riittävän pienin tilantarpein.

Hyvä ennakkosuunnittelu on ruoppausprojekteissa erittäin tärkeä projektinjohdon työväline. Kokonaistaloudellisella lähestymistavalla ja koevaiheista saatujen kokemusten avulla varmistetaan työ- ja kustannustehokkuus sekä muiden tavoitteiden täyttyminen. Käytetyt työmenetelmät soveltuivat hankkeen luonteeseen hyvin ja Vääränlahden kunnostusprojekti suoritettiin tavoitteiden mukaisesti.
Sito-rakennuttajat vastasi projektissa esitestauksesta, rakennuttamisesta, paikallisvalvonnasta ja teknologiatoimituksista.