abstractright abstractright

Tapiolan keskustan liikenneselvitykset

Sito on suunnitellut Tapiolan keskustan kehittämiseen liittyviä liikenneyhteyksiä aktiivisesti vuodesta 2008 lähtien. Liikenteellisten ratkaisujen tueksi on rakennettu liikennemalleja sekä liikenteen simulointeja useilla eri mallinnuksen tasoilla.

Koko Suur-Tapiolan ja muun Etelä-Espoon kehittyvän maankäytön tuottamaa liikennettä on mallinnettu EMME –ohjelmistolla eri ennustetilanteissa. Työssä päivitettiin Helsingin seudun liikennemalli Tapiolan osalta vuosille 2017, 2025 ja 2035. Hankkeen aikana liikennemallilla on tutkittu erilaisten liikennejärjestelyiden vaikutuksia ajoneuvoliikenteen verkkoon. Tarkempia malleja ja simulointeja on tuotettu Synchro / Sim Traffic ja Paramics – liikennesimulointiohjelmistoilla. Erityisesti malleja on hyödynnetty työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelussa.

Mallinnustöissä on huomioitu muutokset Tapiolan alueen liikennemäärissä, joukkoliikennelinjastoissa, pysäköintilaitoksissa sekä yksityiskohtaisemmat muutokset koskien mm. liittymä- ja kaistajärjestelyjä ja liikennevalo-ohjauksia. Tapiolassa liikenteen mallinnuksella on voitu varmistaa erityisen haasteellinen kulkumuotojen ja laajan rakennushankkeen yhteensovitus niin, että kaupunkikeskuksen kehittämishanke ei vaaranna päivittäistä liikenteen sujuvuutta.

Uudessa kaupunkikeskuksen katukuvassa on panostettu erityisesti kävely-yhteyksiin sekä joukkoliikenteen palvelutasoon, kun taas ajoneuvoliikenteelle varattu tila on käytetty tehokkaasti mm. maanalaisia ajoyhteyksiä suosien.

Tapiola -hankkeen yhteydessä on mallinnettu ja simuloitu mm. seuraavia liikennetilanteita:

  • Merituulentien katkaisu bussiterminaalin kohdalta
  • Merituulentien terminaalin joukkoliikenteen toimivuus
  • Etelätuulentien ja Pohjantien valo-ohjauksen yhteenkytkennän simuloiminen
  • Työmaan aikaiset liikennejärjestelyt (kiertoliittymä yms).
  • Tapiolan sisääntuloväylien simulointi ja kytkentä pääteihin (Kehä I / Länsiväylä)
  • Tapiolan keskuspysäköintilaitoksen sisäänajojen toiminta