abstractright abstractright

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Osayleiskaavalla ohjataan Rovaniemen keskeisen kaupunkialueen kaupunkikuvallista ja toiminnallista kehittämistä. Tavoitteena on laadukas, vetovoimainen ja viihtyisä kaupunki – kohtuullisin ja toteutettavin keinoin.

Vuoden 2010 huhtikuussa aloitetun työn tavoitteena on hyvän kaupunkiympäristön toteutumisen ohjaus joustavasti mutta määrätietoisesti niin, että asetetut tavoitteet toteutuvat asemakaavoituksessa, yksittäisten hankkeiden suunnittelussa ja kaupungin julkisen tilan suunnittelussa.

Rovaniemen keskustan osayleiskaavan merkittävänä lähtökohtana on keskustaan kohdistuva voimakas asuntojen kysyntä. Ennusteiden mukaan alueen asukasmäärä kasvaa jopa 6 000:lla vuoteen 2030 mennessä. Tärkeiksi teemoiksi nousivat rakentamisen kysynnän ja kaupunkikuvallisten linjausten ohella palvelujen ja kaupan kehittyminen, liikenne sekä virkistysreitit ja hulevesien johtaminen.

Monipuolista vuorovaikutusta

Työssä sovellettiin Siton monipuolista vuorovaikutusosaamista. Työn aikana muodostettiin kolme vaihtoehtoa, joita havainnollistettiin virtuaalimalleilla. Virtuaalimalli oli oleellinen osa vuorovaikutusta ja vaihtoehtojen vertailua.

Kolmesta vaihtoehtoisesta rakennemallista saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta toukokuussa 2011 valmistunut osayleiskaavaluonnos perustuu vyöhykemalliin, jossa nykyisen keskustan kaupunkirakennetta tiivistetään. Tämä oli myös alustavien kustannustarkastelujen perusteella taloudellisesti edullisin.

Keskustan osayleiskaava valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti kaupungin palvelusektorien, kaupunkilaisten ja eri sidosryhmien kanssa. Työn aikana tehtiin avoin kysely, jonka avulla kartoitettiin keskustan hyviä puolia ja ongelmakohtia jatkosuunnittelun tueksi.

Projektin tiedot:

Tilaaja: Rovaniemen kaupunki
Suunnittelualueen pinta-ala: noin 390 ha
Hyväksytty 12.11.2012 kaupunginvaltuustossa