abstractright abstractright

Meilahden sairaala-alueen laajentuminen

Meilahden alue on suomalaisen lääketieteen suurin keskittymä. Alueella on oma sisäinen katu- ja liikenneverkostonsa tienviittoineen, helikopterikenttineen, laajoine pysäköintialueineen ja bussilinjan päätepysäkkeineen sekä laaja maanalainen käytäväverkosto, pysäköintialueet ja -luolat.

Sairaala-alueen kehittäminen

Sairaanhoitopiiri on päättänyt kehittää edelleen Meilahden aluetta ja keskittää sinne yhä laajemmin Helsingissä sijaitsevaa sairaanhoitotoimintaa. Alueelle on laadittu uusi kaava, joka mahdollistaa mittavan uudisrakentamisen. Se edellyttää samalla huoltoliikenteen ja pysäköinnin siirtämistä nykyistä enemmän pois piha-alueilta maan alle.

Meilahden sairaala-alueen kehittäminen edellyttää maanalaisten tilojen laajentamista. Sairaala-alueen uuteen maanalaiseen hankkeeseen kuuluvat koko Meilahden sairaala-aluetta palvelevan tunneliverkoston laajennus, huoltopihan, jäteaseman ja apteekin velvoitevarasto sekä samalla rakennettava maanalainen pysäköintilaitos ja sen yhteyteen sijoittuvat väestönsuojatilat.

Sairaala-alueen halkaisee uusi yli kilometrin pituinen ajotunneli, jonka varteen uudet maanalaiset tilat sijoitetaan. Pysäköintilaitos käsittää pysäköintipaikat 450 autolle ja yksi sen halleista varustetaan 2 400 henkilön väestönsuojaksi. Maan alle keskitetään myös koko suuren ja kiireisen sairaala-alueen pyykki-, posti-, jäte-, lääke- ja kappaletavarakuljetukset sekä muu huoltoajo. Huoltotiloista rakennetaan tehokkaat hissikuljettimet heti maanpinnan alle sijoittuvaan logistiikkatunneliverkostoon. Sairaala-alueen nykyiset jätetilat ovat jäämässä pieneksi lisääntyneiden jätemäärien ja uusien jätejakeiden myötä.

Jätetiloista tehdään niin laajat, että niissä voidaan varastoida konteissa lähes 20 eri jätejaetta. Suurimmat jätemäärät tiputetaan huoltoluolaan viidestä sitä varten rakennettavasta pudotuskuilusta. Sairaala-alueen apteekin nykyiset velvoitevaraston tilat ovat liian pienet verrattaessa lain määräämiin velvoitteisiin. Uudisrakentaminen kasvattaa velvoitevaraston kokoa niin paljon, että nykyisen apteekin alapuolelle kallioon sijoittuvan nykyaikaisen varaston rakentamien on välttämätöntä.

Rakentaminen

Maanalaisten tilojen kokonaistilavuus on lähes 250 000 m3. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2009 – 2013. Työt aloitettiin maanrakennustöillä kahdelta ajotunnelin suuaukolta.  Sairaala-alueella tehtävät vaativat louhintatyöt kestävät yli kaksi vuotta ja louhittujen tilojen sisustaminen lähes kaksi vuotta.

Hanke on mittava ja haasteellinen, eikä pelkästään logistiikan kannalta. Potilastoiminta ja sairaala-alueella olevat herkät laitteet asettavat huomattavia rajoitteita rakentamiselle. Maanalaisista tiloista tullaan rakentamaan 19 kuilua maan pinnalle eri puolelle sairaala-aluetta. Usean hankkeen yhtäaikainen rakentaminen  jo ennestään tiiviillä alueella vaatii huolellista yhteensovittamista ja yhteistyötä eri osapuolten välillä.

Maanalaisten tilojen kokonaiskustannusarvio on noin 70 M€.