abstractright abstractright

Mankkaan kaatopaikan sulkeminen (Espoo)

Mankkaan vanha kaatopaikka sijaitsi keskeisellä paikalla Espoon sydämessä. Sijaintinsa vuoksi hankkeen kunnostamisella oli suuri merkitys alueen imagon, asukasviihtyvyyden ja liiketoiminnan kannalta.

Mankkaan yhdyskuntajätteen kaatopaikka oli toiminnassa 1957 – 1986 välisen ajan. Kaatopaikan pinta-ala oli laajimmillaan 48 ha. Kaatopaikan tilavuus oli n. 2,5 milj.m3 ja kokonaismassa n. 1,8 milj.tn, josta yhdyskuntajätettä n. 1,2 milj. tn ja peittomaita 0,6 milj.tn.

Vuonna 2000 aloitettu kaatopaikan kunnostuksen suunnittelu sekä golfkentän ja yleisen virkistysalueen rakentamisen suunnittelu tehtiin samanaikaisesti ja hyvässä yhteistyössä. Hankkeen onnistumisen kannalta avainasemassa olivat: suunnittelunohjaus, urakoitsijan osallistuminen tekemiseen jo töiden valmisteluvaiheessa sekä paikallisvalvonta ja jatkuva havainnointi työmaalla.

Sito vastasi hankkeessa seuraavista tehtävistä:

  • Suunnitteluvaiheen riippumaton laadunvalvonta. Tehtävä käsitti mm. suunnitelmien ja urakka-alueiden toteutettavuustarkastukset.
  • Työnaikainen riippumaton laadunvalvonta, joka sisälsi mm. hankekohtaisen laadunvalvontaa koskevan suunnitelman laatimisen (urakkaosakohtaisesti), laadunvalvonnan suorittamisen (suunnitelmat ja laatuvaatimusten tarkastamiseen), työmaakokoukset ja – katselmukset sekä työmaavalvonnan).
  • Ympäristövastaavan tehtävät, johon kuuluivat mm. hankkeen etenemisen koordinointi lupaehtojen mukaisesti ja tarvittavien suunnitelmien ja raporttien hyväksyttäminen viranomaisilla, loppukatselmus, työmaavalvonta sekä vuosi-, urakkaosa- ja loppuraporttien teko.

Varsinainen yhdyskuntajätteen kaatopaikan kunnostustyö alkoi vuonna 2009 ja päättyi 2012. Golfkenttä avattiin yhdeksällä reiällä vuonna 2012 ja kenttä valmistui lopullisesti vuonna 2013.

Kunnostustyö sisälsi kaatopaikan sulkemisen edellyttämät täyttötyöt, leikkaukset ja muotoilut, kaatopaikkavesien keräilysalaojien rakentamisen, ympärysosan ja pystyeristysseinän rakentamisen sekä kaatopaikan pintarakenteiden ja kaasunkeräilyjärjestelmän rakentamisen.

Kunnostuksen yhteydessä tehdyt infran ja kunnallistekniikan parannukset nivoutuvat osaksi Espoon kaupungin lähialueilla suorittamaa laajempaa kehitystyötä. Hankkeen yhteydessä tehtiin kaavaa toteuttaen kevyenliikenteen silta ja kulkuväylät, ulkoiluraitti sekä Turveradantien parantaminen pohjustaen parhaillaan käynnissä olevaa Mankkaan alueen laajempaa kehittämistä. Kaatopaikan ulkopuolisten vesien kulkeutumisen tehostamiseksi rakennettiin ja korjattiin viemärilinjoja sekä asennettiin uusia tierumpuja. Samalla lisättiin alueen virkistyskäyttöä ja luotiin pohjaa lähialueiden jatkorakentamiselle.

Valvonta ja riippumaton laadunvalvonta (Espoo), 2009-2014