abstractright abstractright

Liikenneviraston Pooki hallitsee vesiväylien digitaalista tietoa

Vesialueilla liikkuminen poikkeaa mantereiden väylistä, kuten tiet ja radat, huomattavasti. Pelkästään omin silmin tarkasteltuna on mahdotonta nähdä missä tarkalleen ottaen navigoitava väylä kulkee ja mihin asti se on kulkusyvyydeltään varmistettu.

Vesialueisiin liittyy valtava määrä erilaista informaatiota, jota tarvitaan, jotta liikkuminen ja alueiden hoitotyöt sujuisivat turvallisesti.

Siton toteuttama ja ylläpitämä Liikenneviraston Pooki on Louhi-palvelu, joka kokoaa yhteen karttanäkymään tiedot niin vesiväylänpidon kuin merikartoituksenkin perusrekestereistä. Tämän ydintiedon lisäksi Pooki lukee taustalle useita eri taustakarttoja, joista Liikenneviraston rajapintapalvelusta merikartat ovat yleisimmin käytettyjä.

Pookin pääasiallisiin käyttäjiin lukeutuvat esimerkiksi:

  • väylänpitäjät
  • liikenteenhallinta (VTS)
  • urakoitsijat
  • suunnittelijat, konsultit ja ulkoiset palveluntuottajat
  • Liikenneviraston henkilökunta.

Ylläpitää ja raportoi…

Tietojen visualisoinnin ja karttapohjaisen tarkastelun lisäksi Pookissa ylläpidetään esimerkiksi vikailmoitustietoja. Pookin kautta voidaan myös tuottaa lukuisia niin merenmittaustietoihin kuin väyläverkkoonkin liittyviä raportteja historiatietoon perustuen. Lisäksi kussakin palvelussa olevasta kohteesta voidaan tuottaa oma, tiedot ja karttakuvan sisältävä seloste.

…jakaa ja kerää

Pooki toimii intra- ja extranet-versiona, eikä se ole kokonaisuudessaan kaikille avoin. Pookista julkaistaan kuitenkin ulospäin osioita esimerkiksi upotettujen karttojen avulla. Kuvassa on esimerkkinä Liikenneviraston Internet-sivuilla julkaistut merivaroitukset (http://www.liikennevirasto.fi/merivaroitukset).

Lisäksi Pookissa on palautetoiminnallisuusmoduuli, joka mahdollistaa tietojen keräämisen tehokkaasti niin kentältä kuin konttoriltakin.

Merivaroitukset_Pooki_1400x800

Digitalisaatio vie kehitystä eteenpäin

Pookin kehittäminen tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa Siton ja Liikenneviraston välillä. Kehittäminen on tarvelähtöistä; nykyisten prosessien digitalisaatio sekä toisaalta teknologian luomat uudet käyttömahdollisuudet toimivat vahvoina kehityksen moottoreina. Yhä dynaamisemmat tietolähteet, tietojen yhdistely ja tätä kautta uusien merkitysten löytäminen ovat avainasemassa mahdollisimman kattavan vesiväylien tilannekuvan luomisessa.

Vesiväylät substanssina ja niihin yhdistetty Pooki-tietopalvelu on mielenkiintoinen aihekokonaisuus ja on hienoa olla tässä kehittämisessä mukana!