abstractright abstractright

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava

Osayleiskaavan mitoituksen lähtökohtana on kunnan väkiluvun pysyminen vuoden 2012 tasolla. Kaava-alue käsittää Leppävirran keskustaajaman vaikutusalueineen, missä puolestaan varaudutaan asukkaiden lisääntymiseen. Siten osayleiskaavalla ohjataan Leppävirran keskustaajaman tiivistämistä sekä asumisen, liike‐ ja teollisten toimintojen yhteensovittamista

Osayleiskaavalla on myös pyritty turvaamaan yhtenäiset virkistysalueet ja alueella olevat suojeluintressit. Liikennejärjestelyiden osalta on kiinnitetty huomiota saavutettavuuteen, pyöräilyn ja kävelyn tukemiseen sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Osayleiskaavan tavoitteena on myös niveltää matkailuelinkeinon tarpeet saumattomasti taajamarakenteeseen.

Ennen kaavaluonnosta suunnittelualueelta laadittiin vaihtoehtoiset kehityskuvat: Kattava ja keskittävä. Malleja arvioitiin ja vertailtiin sekä BREEAM Communities menetelmällä, missä keskeistä on arvioida hankkeen kestävyyttä että aiemmin tehtyjen selvitysten pohjalta. Kunnassa valittiin kaavaluonnoksen pohjaksi keskittävämalli, mikä myös vertailujen perusteella oli kustannustehokkaampi ja kestävämpi. Keskittävä malli tukeutuu liikekeskustan ja siihen liittyvien palveluiden käyttämiseen ja kehittämiseen ja asuminen on keskitetty maksimissaan kolmen kilometrin säteelle keskusta-alueesta.

Projektin tiedot:

Tilaaja: Leppävirran kunta
Suunnittelualueen pinta-ala: noin 3 300 ha
Hankkeen kesto: 2012–2013