abstractright abstractright

Laitaatsalmen lähtöaineistot yhdenmukaistettiin

Infrahankkeissa suunnittelun lähtöaineiston tilaaminen ja muokkaaminen voi pahimmillaan olla pitkä ja turhauttava prosessi – aineistoa on paljon eri tiedostoformaateissa ja eri koordinaattijärjestelmissä.

Laitaatsalmen pilottihankkeessa tavoitteena oli, että nämä lähtöaineistot kootaan ja harmonisoidaan yhdenmukaiseen muotoon, joka tukee tietomallipohjaista suunnittelua.

Lähtötietomallin muodostusprosessilla tavoitellaan suunnittelun tehostamista ja nopeuttamista. Prosessissa suunnittelun lähtöaineisto kootaan, muokataan ja dokumentoidaan tietyllä tavalla hyvissä ajoin ennen suunnittelun alkua, jolloin suunnittelija pääsee välittömästi käsiksi itse suunnittelutyöhön.

Lähtötietomalli ei siis ole kaikkea lähtöaineistoa sisältävä yhdistelmämalli vaan tietyllä systemaattisella tavalla koottu aineistokokonaisuus. Lähtötietomalli seuraa suunnittelua koko suunnitteluprosessin läpi täydentyen eri suunnitteluvaiheissa.

louhi_150Prosessissa suuri painoarvo asetetaan aineistojen alkuperä- ja tarkkuustietojen huolelliselle dokumentoimiselle. Tämä vähentää päällekkäistä ja turhaa työtä. Mallin jakelu voidaan hoitaa keskitetysti hankkeen kaikille osapuolille esimerkiksi Siton Louhi-palvelun kautta. Karttakäyttöliittymällä toimiva palvelu on visuaalisesti havainnollinen. Tiedot aineistosta on tallennettu hankeportaaliin yhteen paikkaan seuraavaa suunnitteluvaihetta varten.

Lähtötietomallia on mahdollista käyttää myös hankkeen tarjouspyynnön lähtöaineistona, jolloin kaikki tarjouskilpailuun osallistuvat ovat samalla lähtöviivalla lähtöaineistojen osalta. Tässäkin tapauksessa Siton Louhi-palvelu on omiaan aineiston jakelukanavaksi.

2013_Tie_Laitaasalmi_kuvaLaitaatsalmen lähtötietomalli toteutettiin osana keväällä 2012 käynnistynyttä tiesuunnitelmahanketta koskien valtatien 14 parantamista Savonlinnan Laitaatsalmen kohdalla.

Projekti on osa Savonlinnan väyläjärjestelyhanketta, jossa Saimaan syväväylä siirretään kulkemaan nykyisen Kyrönsalmen sijaan Laitaatsalmen kautta. Syväväylän siirrosta aiheutuu vesiväyläjärjestelyiden lisäksi myös tie- ja ratajärjestelyitä, kun Laitaatsalmen yli rakennetaan uudet tie- ja ratasillat.

Hankkeen lähtötietomallia varten kolmiulotteiseen muotoon mallinnettiin tarkemmin muun muassa suunnittelualueen vesihuoltoverkosto kaivoineen ja putkineen, alueella sijaitsevat johdot ja kaapelit sekä vanhat sillat ja salmen rannalla sijaitseva tukimuuri. Hankkeen tilaaja oli Liikennevirasto.

Tausta: Laitaatsalmen pilottihanke on osa RYM Oy:n PRE-tutkimusohjelman InfraFINBIM-työpakettia. Visiona on, että vuodesta 2014 lähtien kaikki suuret infran haltijat tilaavat vain tietomallipohjaista palvelua.