abstractright abstractright

Kruunusillat-hankkeen koordinointia

Kruunusillat-joukkoliikenneyhteys on poikkeuksellisen laaja, monitahoinen ja kiinnostava hanke. Hankkeeseen kuuluu Suomen pisin siltayhteys Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan välillä sekä kaksi muuta siltaa. Lisäksi hanke käsittää Laajasalon ja Helsingin keskusta-alueen välisen raitiotieyhteyden, jalankulkuväylän ja pyörätien sekä niihin liittyvät järjestelyt.

Hankkeessa on mukana monia kaupungin hallintokuntia, konsultteja ja sidosryhmiä. Sito hoitaa Kruunusilloissa hankekoordinointia. Tehtävä käsittää mm. kaavoituksen ja eri tekniikan alojen suunnittelutehtävien seurannan ja yhteensovittamisen sekä hankeaikataulujen ylläpidon.

Työhömme kuuluu mm. katusuunnittelun, ympäristö- ja lupa-asioiden, tiedonhallinnan, viestinnän ja vuorovaikutuksen sekä riskienhallinnan koordinointia. Työssä on aktiivisesti mukana noin 25 sitolaista.

Nykyinen liikenneverkko ei turvaa toimivaa liikennettä tulevaisuuden Laajasalossa ja Kruunuvuorenrannassa. Kruunusillat-hankkeen tavoitteena on järjestää kasvavalle Laajasalolle sujuva, kilpailukykyinen ja viihtyisä joukkoliikenneyhteys. Hanke parantaa myös liikenneyhteyksiä Korkeasaareen. Kruunusillat-hanke edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta Helsingin kokonaisliikenteestä. Hankkeella on vaikutuksia koko pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmään.

Kruunusillat-hankkeesta vastaa Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Hankkeen toteuttamisesta ei ole toistaiseksi tehty päätöstä. Suunnittelussa ollaan eri vaiheissa eri osuuksilla. Osassa hankealuetta tehdään esisuunnittelua ja joillakin osuuksilla on katusuunnittelu käynnistymässä. Sekä kantakaupungin että Yliskylän päässä reitin sijoittumisessa on vielä vaihtoehtoja. Parhaillaan selvitetään myös hankekokonaisuutta ja sen kustannuksia sekä tuotetaan hankesuunnitelma, joka toimii lähtökohtana päätöksenteossa. Jos vuonna 2016 tehdään rakentamispäätös, rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2018 ja raitiotien liikennöinti voisi alkaa v. 2023–2024.

Siton konsultoinnissa (IJK) koordinoimme asiakkaan tukena Kruunusiltojen riskienhallintaa, viestintää ja vuorovaikutusta. Riskienhallintaan on kuulunut mm. riskityöpajojen järjestämistä visioverstas-menetelmällä, riskienhallintaryhmän koordinointia ja riskienhallintasuunnitelman laatimista. Viestintään ja vuorovaikutukseen on sisältynyt mm. viestinnän suunnittelua, viestintäkonsultin kilpailutuksessa avustamista, viestintäryhmän koordinointia sekä asukas- ja päättäjävuorovaikutuksen koordinointia. Työ on ollut mielenkiintoista ja innostavaa. On hienoa olla mukana näin kiinnostavassa hankkeessa!

Yhteyshenkilöt

Ari Savolainen (hankekoordinointi)
Mirka Härkönen (hankekoordinointi)
Hanna Askola (riskienhallinta)
Jouni Maidell (rakennuttaminen)