abstractright abstractright

Kevitsan kaivos – riippumatonta laadunvalvontaa

Kevitsan nikkeli – ja kuparikaivos, Sodankylä – kaivoksen ympäristönsuojelu- ja patorakenteiden riippumaton laadunvalvonta 2014 – 2015 >

Siton tehtävät projektissa:

– Laadunvalvontatehtävän laajuuden määrittäminen yhteistyössä viranomaisen ja tilaajan kanssa kohteittain.
– Riippumattoman laadunvalvojan laadunvarmistussuunnitelman laatiminen kohteittain
– Urakoitsijan rakennustyön suunnitelmien mukaisuuden, laadun ja materiaalien tarkastus työmaakäyntien yhteydessä
– Rinnakkaiset kenttä- tai laboratoriomittaukset rakennuskohteessa
– Työn aikainen viikkoraportointi tilaajalle ja viranomaiselle
– Raportointi poikkeamatapauksessa sekä korjaustoimenpiteiden hyväksyntä/katselmointi.
– Osallistuminen laadunvalvontakohteiden osalta viranomaisten määräaikaistarkastuksiin
– Urakoitsijan laatukansion ja -aineiston tarkastaminen ennen urakan vastaanottoa
– Loppuraportin laatiminen urakan päätyttyä ja urakoitsijan toimitettua kaikki vaaditut laadunvalvontadokumentit

Siton valvontakohteita Kevitsassa:
(riippumatonta laadunvalvontaa kohteessa suorittaa Hannu Heikkilä)

– Nikkelirikastehalli 2014, tiivisasfaltti
– Komatsun huoltovarikko 2014, HDPE-kalvo
– Pintavalutuskentän pumppaamon kapasiteetin nosto 2014
– Sivukivialue 2a 2014-2015, turvetiiviste
– Sivukivialue 1B, 2015-, bentoniittimatto /turvetiiviste
– Rikastushiekka-altaan A korotus 2015 -, ylävirtaan korotus
– Rikastushiekka-altaan A koepenger 2014
– Polttoaineenjakeluaseman laajennus 2015, HDPE-kalvo

Tilaaja:

FQM Kevitsa Mining Oy
Kevitsan nikkeli- ja kuparikaivos , Sodankylä
Toiminta kattaa malmin ja sivukiven louhinnan avolouhoksesta, murskauksen ja jauhatuksen, rikastuksen nikkeli- ja kuparirikasteiksi sekä jätteiden kuten rikastushiekan ja sivukiven läjityksen.
– kaivos aloitti toimintansa vuonna 2012
– työntekijöitä vuonna 2014 noin 340 ja urakoitsijoita yli 200