abstractright abstractright

Jousenpuiston lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma

Jousenpuistosta suunnitellaan uutta kerrostalovaltaista asuinaluetta Länsi-Tapiolaan. Alue sijaitsee Espoossa Urheilupuiston metroaseman yhteydessä rajautuen Merituulentiehen ja Koivu-Mankkaan tiehen.

Sito on ollut mukana alueen suunnittelussa jo asemakaavavaiheesta alkaen, jolloin alueelle laadittiin lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma. Myöhemmin suunniteltiin alueen kadut ja puistot.

Tärkeimmät lähtökohdat suunnittelulle antoi sen maisemallinen sijainti, viheralueiden verkosto, liikenneväylät sekä metroasema tärkeänä liikenteellisenä ja toiminnallisena solmukohtana. Lähiympäristösuunnitelmassa tilalliset ja esteettiset perusperiaatteet pyrittiin pitämään selkeinä ja sovittaen asemankaavan tavoitteisiin. Vaikka Tapiolalle tyypillistä väljyyttä ei alueella pystytty saavuttamaan, huomioitiin kuitenkin suunnittelussa Tapiolan ympäristölle luonteenomaisia piirteitä, kuten julkisen ja yksityisen tilan sekoittuminen, avoimen ja suljetun tilan selkeys, luonnonläheisyys sekä kasvillisuustyypit.

Korttelipihat suunniteltiin osaksi kattojen päälle, jossa erityishuomio kiinnitettiin haastaviin kosteus-, kasvualusta ja tuuliolosuhteisiin.

Suunnittelussa korostui hulevesien paikallinen hallinta, sillä alue sijaitsee tulvimisherkällä Gräsanojan valuma-alueella. Hulevesien hallinnan kannalta haasteeksi muodostuivat alueen pohjaolosuhteet sekä alavuus. Alueen hulevesien purkureittinä toimivan Nässelkärrinojan siirron suunnittelu sisältyi suunnittelutehtäviin.

Jousenpuiston lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma laadittiin Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen toimeksiannosta vuosina 2011-2013 yhdessä arkkitehtiryhmä A6:n kanssa. Katujen suunnittelu käynnistyi vuonna 2012 ja puistosuunnittelu vuonna 2013 Espoon kaupunkitekniikankeskuksen toimeksiannosta.