abstractright abstractright

Kauniaisten Gallträsk-järven kunnostaminen

Gallträsk oli liettymisestä ja umpeenkasvusta johtuen virkistysarvoaan hitaasti menettävä järvi. Järveen on johdettu alueen jätevedet vuosien 1920 – 1970 aikana. Lisäksi alueella on sijainnut myös paristotehdas, matonpesulaitureita, kaatopaikka ja pesula.

Järven kunnostamista on suunniteltu ja erilaisia kunnostuskokeiluja on tehty 1960-luvulta alkaen. Gallträsk on Kauniaisten ainoa järvi. Järven pinta-ala on 11,7 hehtaaria, keskisyvyys noin 1 m ja vesitilavuus noin 115 000 m3 ennen kunnostamista.

Kunnostusurakka suoritettiin 2009-2011.Hankkeen tilaajana toimi Kauniaisten kaupunki. Projektinjohdosta, suunnittelusta, vesilupahakemuksista, geotube®-materiaalitoimituksista, rakennuttamisesta ja työn aikaisesta valvonnasta vastasi Sito ja Sito-rakennuttajat Oy.

Tavoitteet

 • Tavoitteena oli poistaa 2 hehtaarin alueelta yhteensä n. 22 000 m3 löyhää pohjasedimenttiä.
 • Pohjasedimentin poistaminen parantaa järven happivarantoa ja veden vaihtuvuutta, lisätä vesisyvyyttä, vähentää vesikasvillisuutta sekä parantaa virkistyskäyttöarvoa.
 • Ravinteikkaan pohjasedimentin poistamisella voidaan myös vaikuttaa järven sisäiseen kuormitukseen.
 • Toteutuksen tavoitteena oli tehdä hanke budjetin mukaisilla kustannuksilla vesiluvan määräysten ja hyvän ympäristöpolitiikan mukaisesti.

Toteutus

 • Kunnostaminen suoritettiin kolmessa vaiheessa alueittain 2009 – 2011.
 • Vetinen ruoppausliete johdettiin käsittelyalueilla oleviin geotuubeihin®.
 • Ruoppausliete käsiteltiin ja kuivattiin geotuubeilla® kahdella käsittelyalueella.
 • Käsittelyssä vapautunut vesi johdettiin takaisin vesistöön.
 • Kaikkiaan käsiteltiin n. 100 000 m3 ravinteikasta, vetistä ruoppauslietettä tavoitteen saavuttamiseksi. Käsiteltävän lietteen määrä on suurempi kuin pohjasta poistettu lietemäärä, koska imuruoppaustyön yhteydessä pohjalietteeseen sekoittuu lisävettä.
 • Hyötykäytettävää materiaalia jäi käsittelyn jälkeen n. 7 700 m3.
 • Käsitelty materiaali on pääosin hyötykäytetty, mm. Kauniaisten pujottelumäen maisemoinnissa.
 • Käsittelyn aikana kokonaisfosforia poistettiin järvestä n. 980 kg ja typpeä n. 12 000 kg.

Tavoitteiden toteutuminen

 • Projekti suoritettiin tavoiteajassa ja alle budjetoitujen kustannusten.
 • Järvestä poistettiin 26 000 m3 ravinteikasta pohjasedimenttiä. Tavoite ylittyi noin 20 %:lla.
 • Hankkeen aikana käsiteltiin 100 000 m3 vetistä pohjasedimenttiä. Tuloksena syntyi 7700 m3 maanrakentamiseen kelpaavaa maa-ainesta. Käsittelyssä syntynyt puhdas vesi palautettiin vesistöön.
 • Kunnostusruoppaus ja sedimentin käsittely ei aiheuttanut haittatekijöitä vesistössä tai ympäristössä.
 • Toteutus onnistuttiin suorittamaan menestyksellisesti huolimatta pienistä käsittelyalueista.

Katso Anton Palolahden haastattelu Vesienhoidon netti-TV:stä>>