abstractright abstractright

Älyliikenne parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta

Sito on ollut mukana FITSRUS-hankkeessa, jolla pyritään edistämään maiden rajat ylittävien älyliikenteen palveluiden syntymistä liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja liikenteen sujuvuuden lisäämiseksi.

Mitä on älyliikenne?

Älyliikenteellä tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden parantamista tieto- ja viestintätekniikan avulla. Esimerkkeinä älykkäistä tieto- ja viestintätekniikan palveluista ovat ajantasaiset liikenne- ja logistiikkatiedot, sää- ja kelitiedot sekä automaattinen hätäpuhelujärjestelmä (eCall). Älykkäillä liikenteen ohjaus- ja ennakointipalveluilla helpotetaan kansalaisten liikkumista ja parannetaan kuljetusten toimivuutta.

Älyliikenne tarjoaa myös mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille. Kansallisen älyliikenteen strategian tavoitteena on nostaa Suomi merkittäväksi älyliikenteen palveluiden ja tuotteiden tuottajaksi ja viejäksi.

FITSRUS-hankkeen tavoitteet

FITSRUS-hankkeen tarkoituksena oli edistää maiden rajat ylittävien palveluiden syntymistä ja sitä kautta lisätä liikenteen sujuvuutta. Uusien liiketoimintamallien edistämiseksi hankkeessa muodostettiin älyliikenteen testialue Helsingin ja Pietarin välille. Hankkeessa määriteltiin periaatteet, joiden mukaan Suomen ja Venäjän välinen älyliikenteen käytävä (Intelligent Corridor) voidaan toteuttaa.

Tarkoituksena oli myös lisätä suomalaisten ja venäläisten yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyötä. Palveluiden toteuttamiseksi laadittiin pilottisuunnitelmat, joissa eri toimijoiden eritysosaaminen, tuotteet ja järjestelmät sekä yhteysvälin käyttäjien tarpeet yhdistetään uusiksi palveluinnovaatioiksi.

FITSRUS-hankkeen tilaajana ja ohjaajana toimi liikenne- ja viestintäministeriö. Siton lisäksi Suomesta hankkeessa olivat mukana VTT, TIEKE, NSN Oy, Indagon Oy, Vaisala Oyj ja Siemens Osakeyhtiö. Venäjällä hankkeesta vastasi Venäjän liikenneministeriö.

FITSRUS-hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta: http://www.lvm.fi/alyliikenne