abstractright abstractright

Servicenätverket beskriver nuläget och det målsatta läget

I beskrivningen av servicenätverket granskas de offentliga tjänsternas tillgänglighet och nåbarhet. Genom att kombinera tjänsternas nuläge med uppgifter om befolkningens, arbetsplatsernas, serviceställenas och samhällsstrukturens utvecklingstrender kan man snabbt bilda en uppfattning om framtidens servicenätverk. Vi skapar beskrivningar av servicenätverk enligt kundernas behov.

Vi beskriver olika kommunparametrar och indikatorer på en elektronisk baskarta enligt kundens behov. På baskartan kan man placera variabler såsom pendlingsregioner, sysselsättning, tjänsternas placering och serviceområden, kundflöden, befolkningen per åldersgrupp, planlagda områden och tjänster för äldre. Vi hjälper också kunderna med att samla in tillförlitlig information.

Beskrivning av servicenät kan också utföras för företagens behov.

Louhi-servicenätverket skapar möjligheter 

 Louhi-servicenätverket bygger på geodata som används för att visuellt åskådliggöra önskad information för användaren. Geodata gör det möjligt att analysera information ur olika synvinklar.

Med hjälp av tjänsten kan man beskriva användningen av tjänster och resurser på ett utvalt område tillsammans med serviceställenas lägen och serviceområden. På den elektroniska kartan kan man också presentera exempelvis förändringar som sker i verksamhetsmiljön, såsom befolkningsprognoser, kundflöden och planlagda nya områden.

I Louhi-servicenätverket är det möjligt att beskriva kommunens nuläge och det läge som kommunen i framtiden vill nå. Ett exempel är det gemensamma målet att trygga tjänsterna eller att effektivisera användningen av tjänsterna över kommungränserna.

Servicenätverket Louhi möjliggör ett multiprofessionellt samarbete som överskrider kommungränserna. Tjänsten kombinerar expertis, tillförlitliga geografiska data och servicedata med kartmodellering för att åskådliggöra helheter av olika slag.