abstractright abstractright

Samordning av områdesbyggnadsprojekt och kostnadshantering

Ett områdesbyggnadsprojekt är en helhet som genomförs på uppdrag av en kommun eller stad. Projektet omfattar hela infrastrukturen och byggnader som betjänar samhället och dess funktioner beroende på områdets ändamål. Uppföljningen och planeringen av projektet inleds ofta redan i planläggningsskedet, och utvecklandet av området fortsätter långt in i framtiden även efter att byggarbetena har slutförts.

Ett områdesbyggnadsprojekt skiljer sig från ett vanligt byggprojekt på så sätt att projektet inte handlar om ett enskilt byggarbete, såsom bygget av en gata eller ett hus.

Målet med samordningen är att fungera som kundens hjälp och expert i vidsträckta projekt med många skeden som omfattar flera planläggnings-, planerings- och byggnadsprojekt. I ett samordningsprojekt kan bl.a. följande uppgifter ingå:

 • Sammanpassning av områdets planläggning, planering och entreprenader
 • Utarbetande av projektets tidtabell, uppföljning av tidtabellen, budgetering och kostnadsuppföljning samt bedömning och uppföljning av riskerna i anslutning till projektet
 • Grundande och drift av en projektbank

Kostnadshantering i strora bygg- och utvecklingsprojekt

Identifierade nyckelfaktorer:

 • I projektet fins flera parter och designers
 • Planering och gruppering av kostnadberäkning före själva beräkningsprocess
  • En betydande inverkan på rapportering och kvalitetssäkring
  • I grupperingen har man försökt garantera en problemfri inriktning av kostnaderna
 • Enhetliga instruktioner till alla parter i processen
 • Kvalitetssäkring genom processen
  • Dokumentering, samarbete, fortsatt uppföljning
 • Kvalitetssäkring av kostnader i samarbete med experter i teknikbranscherna

Processen

 • Planering av beräkningsprocessen och utarbentandet av instruktioner
 • Styrning och koordinering av kalkylen
  • Anvisningar och råd till planerarna vid kostnadsbedömningar
  • Deltagande i planeringsmöten; teknikbranscher, styrgruppen
 • Sammanförande av beräkningar
  • Planerarnas beräkningar sammanförs på åtgärd till en kostnadsbedömning
 • Kontroll och komplettering av beräkningar
  • Detaljerad kvalitetssäkring per teknikbransch, komplettering efter behov
   E.g .Broarna, Gator, kommunalteknik, belysning, Geo, Spårväg
 • Rapportering
  • Kostnadsbedömning
  • Kostnadsrapport
  • Nyckeltal
  • Levereras etappvis när delområdena blir färdiga, samt enligt behov
 • Kontinuerling uppföljning av beräkningar
 • Kontinuerling uppföljning och kvalitetssäkring
  • Deltagande i möten gällande planeringsuppdrag och tät kontakt
  • Planeringsparametrar, utgångsinformation och undersökningsresultat
  • Projektets tekniska omfattning
  • Nyckeltal

Projektplan

 • Beskriver ansvaret, ordningen och tidtabellen för genomförandet av projektet
 • Fungerar som arbetsredskap för projektledningen
 • Innehåller frågor som hänför sig till genomförandet och den fortsatta planeringen av projektet
 • Projektplanen är en helhetsbeskrivning av den projekthelhet som ska genomföras
 • I projektplaneringen ingår flera olika skeden, bland annat:
 • Uppställande av mål
 • Fastställande av projektet
 • Utformning av organiserandet av projektet, projektorganisationen och arbetsbeskrivningar
 • Planering och rapportering av den tekniska omfattningen av projektet
 • Planering av tidtabell
 • Kostnadsplanering
 • Hantering av miljöfrågor
 • Planering av styrsystem
  • Projektledningen
  • Kommunikation och växelverkan
  • Informationshantering
  • Planeringsanvisningar
  • Riskhantering

Vi deltar i samordningen av flera stora projekt i huvudstadsregionen.

Samordningstjänsten utformas alltid efter kundens önskemål. Tyngdpunkterna för samordningen utvecklas efter projektets och kundens behov i takt med att arbetet fortskrider.

Våra tjänster gör det möjligt att använda informationstjänster (bl.a. tjänsten Louhi) som är anpassade efter kundens behov. Tillsammans med kunnandet hos våra experter hjälper systemen kunden att identifiera och föregripa risker, samordna projekten effektivt och använda kostnadseffektiva lösningar för att genomföra projekten.