abstractright abstractright

Gröndäck och gröngårdar

Parker och gårdar som placerats på däckskonstruktioner av olika slag och gröntak har blivit populärare i takt med att stadsstrukturen blivit tätare. Planeringen av dem kräver tekniskt kunnande på många olika områden. Planeringen av gröndäck och gårdar siktar på hållbara, etiskt högklassiga och kostnadseffektiva lösningar.

Planering av gröndäck och gröngårdar

Gröndäck är planterade områden som placeras på däckskonstruktioner av olika slag. I dessa områden finns vistelseområden, ytmaterial samt möbler och utrustning. De är både tekniskt och ekologiskt mycket krävande planeringsobjekt. Planering av en trivsam miljö med ett behagligt mikroklimat på en däckskonstruktion kräver både expertis och erfarenhet. Planeraren ska veta vilken inverkan utjämningen av ytan har på dagvattenhanteringen, vara förtrogen med genomföringslösningar och känna till hur växtunderlaget och snön påverkar de laster som riktas mot konstruktionen. Planteringarnas framgång påverkas av fuktighetsförhållandena, växtunderlaget och vindförhållandena.

Gröntak är takkonstruktioner som täcks över med växter. De är ett nytt slags stadsekologiska grönområden som gör stadsmiljön mångsidigare. Gröntak ökar trivseln och de kan användas för att hantera dagvatten, dämpa buller och förbättra luftkvaliteten. Växtlighet på taket minskar också byggnadens energikostnader eftersom en byggnad med ett gröntak behöver mindre ventilation på sommaren. Samtidigt skyddar växtligheten takkonstruktionen för UV-strålning och mekaniskt slitage.

Sito utarbetar gröndäcks- och gröntaksplaner för att skapa en trygg, trivsam och hållbar omgivning. Vårt mångsidiga kunnande och vidsträckta samarbetsnätverk garanterar ett högklassigt slutresultat.