abstractright abstractright

Dagvatten och naturenligt vattenbyggande

Målet med hanteringen av dagvatten är att minska eller minimera vattenförsörjningsmässiga och ekologiska olägenheter som byggandet medför. Infiltration, fördröjning, filtrering, sedimentering och rening av dagvatten med hjälp av växtlighet är metoder som utgör en viktig del av den naturenliga hanteringen av dagvatten, och planeringen av dem kräver sakkunskap inom vattenbyggnad.

Syftet med naturenlig hantering av dagvatten är att minimera ytavrinningen och översvämningstopparna från byggda ytor och att förbättra uppkomsten av sjunk- och grundvatten, vilket för att jordmånen behåller sin naturliga fuktighet även i en byggd miljö. Naturenlig dagvattenhantering kan förbättra mikroklimatet, och den har en positiv inverkan på trivseln för både människor och växter. Dessutom är det vatten som rinner ut i de omgivande vattendragen renare, vilket har en positiv inverkan på vattnets kvalitet. Genom naturenlig hantering av dagvatten kan man också förbereda sig inför klimatförändringen eftersom både skyfall och perioder av torka väntas bli vanligare.

Sitos dagvattentjänster

Sitos dagvattenteam består av planerare i olika branscher som erbjuder mångsidig och kompetent konsultering även i tekniskt krävande projekt, från hantering av dagvatten till vattenbyggnad och grundkonstruktionsteknisk planering. Våra tjänster omfattar utredning av avrinningsområden, dagvattenutredningar, hantering av dagvatten i anslutning till planeringen av markanvändningen på general- och detaljplanenivå, allmänna planer och byggplaner för dagvattenkonstruktioner, dagvattenhandböcker och -anvisningar, tillståndsärenden i enlighet med vatten- och miljöskyddslagen, vattenförsörjningsplaner, konsulttjänster inom planering, planering och projektering, konsultering av underhållet, utbildning och arrangemang av studieresor.