abstractright abstractright

Circulär ekonomi

Vi erbjuder kunderna kostnadseffektiva och miljöskonsamma lösningar. Vi sköter projektplaneringen samt de nödvändiga tillstånden och myndighetskontakterna, projektledningen, planeringen och projekteringen och övervakningen. Dessutom letar vi reda på innovativa tekniker och lösningar i varje projekt. Vår långa erfarenhet som expert inom miljö- och materialteknologi ger oss goda förutsättningar till detta.

 

Vår kärnkompetens omfattar projekt för återanvändning av överskottsmassor, muddrings- och hamnprojekt samt projekt för iståndsättning av avstjälpningsplatser och förorenade jordområden.

Vi erbjuder genomförande av processen från planering, riskanalys och tillståndsförfaranden till konkurrensutsättning och övervakning av byggandet.

Inom ramen för återanvändningsprojekten vidtar vi kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra kvaliteten på boende- eller naturmiljön med hjälp av hantering av buller eller landskapsbyggande. Genom att iståndsätta den förorenade jordmånen kan området tas i planerat bruk ekonomiskt och tryggt, samtidigt som områdets miljömässiga villkor beaktas.

Vi sörjer för kvaliteten på alla lösningar med hjälp av övervakning på arbetsplatsen, laboratorie- och fältmätningar samt dokumentering och rapportering.

När ett erfaret proffs är med, går processen smidigt och beställarens risk för oförutsedda dröjsmål minskar. Vi strävar efter att vara med i projekten från ett så tidigt skede som möjligt. Vi använder innovativa tekniker och lösningar i projekten. För slamhantering har vi använt den så kallade geotubtekniken som gör det möjligt att torka och behandla slam från industrin och eutrofierade sjöar.