abstractright abstractright

Vägförbättring och broreparation i Honkajoki

Stamväg 44 är en viktig led mellan Satakunta och Sydösterbotten. Vägavsnittet mellan Storåvägens korsning och Kauhajoki stadsgräns var smalt och i dåligt skick. Sito utarbetade vägens byggnadsplan och ansvarade för övervakningen av byggarbetsplatsen i objektet.

På stamväg 44 förbättrades 10 kilometer vägkonstruktioner, och vägen rätades ut på tre ställen. Vägen förbättrades genom stabilisering med skumbitumen, stålnät och ny beläggning. Vägkonstruktionerna förbättrades genom att utföra en blandningsfräsning och belägga utan med AB eller PAB. I objektets början fanns ett grundvattenområde, vilket krävde grundvattenskydd i dikesslänterna. Skyddet byggdes med bentonitmatta och NDHP-film. Grundvattenskyddet fogades till ytbeläggningen med bitumenmatta och tät asfalt, ABT.

Dessutom förbättrades stamvägens säkerhet genom att förnya vägräcken och avlägsna stora träd från vägområdet. Onödiga anslutningar avlägsnades eller slogs samman med andra.

Broarbeten

Leppäluoma rörbro byggdes om och vägen fick en ny linje. Leppäluoma bro flyttades, men fåran fick inte röras eftersom den tillhör en naturarutt. För uttrar installerades tio luktstenar i det nya röret. Brons kantbalkar i broändan höjdes. Brons längdprofil höjdes och dess räcken byggdes om.

Den gamla träbron i Paholuoma revs och ersattes med en ny bro med stålstomme och trädäck. Brons viktbegränsning kunde tas bort. Efter förbättringen av stamväg 44 och ombyggnaden av broarna förbättrades objektets trafikerbarhet och trafiksäkerhet betydligt. Projektet genomfördes i samarbete med beställaren NTM-centralen i Egentliga Finland, planeraren Sito Tammerfors, entreprenören Destia och Sito-rakennuttajat, som skötte övervakningen av arbetet.

Objektet uppfyller de kvalitetskrav som ställs på den. Arbetet genomfördes i enlighet med planerna och färdigställdes enligt tidtabellen.

Uppgifter om projektet

Beställare: NTM-centralen i Egentliga Finland

Arbetets tidpunkt: 19.9.2011–6.9.2012

Objektets längd: ca 10 km

Genomsnittlig dygnstrafik: KVL 1 000 varav 100 tunga fordon

Broar: två nya och en förhöjd