abstractright abstractright

Utvidgning av sjukhusområdet i Mejlans

Mejlans område är den största medicinvetenskapliga koncentrationen i Finland. Området har ett eget internt gatu- och trafiknät med vägskyltar, helikopterfält, omfattande parkeringsområden och en busslinje med ändhållplats, samt ett vidsträckt nätverk av underjordiska gångar, parkeringsområden och parkeringsgrottor.

Utveckling av sjukhusområdet

Sjukvårdsdistriktet har beslutat att vidareutveckla området i Mejlans och att koncentrera en allt större andel av sjukvårdsverksamheten i Helsingfors dit. För området har uppgjorts en ny plan som möjliggör omfattande nybyggnation. Det kräver samtidigt att underhållstrafiken och parkeringen i allt högre grad flyttas bort från gårdsområdena och under jorden.

Utvecklandet av sjukhusområdet i Mejlans förutsätter att de underjordiska utrymmena byggs ut. I det nya underjordiska projektet i sjukhusområdet ingår utbyggnad av tunnelnätverket som betjänar hela sjukhusområdet i Mejlans, underhållsgården, avfallsstationen och apotekets obligatoriska lager, den underjordiska parkeringsanläggningen som byggs samtidigt och befolkningsskyddsutrymmena i anslutning till den.

Sjukhusområdet korsas av en ny körtunnel på mer än en kilometer, längs vilken de nya underjordiska lokalerna placeras. Parkeringsanläggningen innehåller parkeringsplatser för 450 bilar, och en av dess hallar utrustas som befolkningsskydd för 2 400 personer. Det stora och livliga sjukhusområdets tvätt-, post-, avfalls-, läkemedels- och styckegodstransporter och den övriga underhållstrafiken i sin helhet till de underjordiska utrymmena. Från underhållslokalerna byggs effektiva hisstransportörer till nätverket av logistiktunnlar som befinner sig strax under markytan. Sjukhusområdets nuvarande avfallshanteringslokaler håller på att bli för små på grund av de ökade avfallsmängderna och de nya avfallsslagen.

Avfallshanteringslokalerna görs så stora att det finns plats att lagra nästan 20 olika avfallsslag i containrar i dem. De största avfallsmängderna fälls ned i underhållsgrottan genom fem avfallsschakt som byggs för ändamålet. Lokalerna för sjukhusapotekets nuvarande obligatoriska lager är för små i jämförelse med de skyldigheter som fastställs i lag. Nybyggandet utvidgar det obligatoriska lagret i en sådan omfattning att det är nödvändigt att bygga ett modernt lager i berget under det nuvarande lagret.

Byggandet

De underjordiska utrymmenas totala volym är nästan 250 000 m3. Byggandet sker åren 2009–2013. Arbetet inleddes med schaktningsarbeten vid körtunnelns två mynningar.  De krävande sprängningsarbetena som utförs på sjukhusområdet tar över två år i anspråk, och inredningen av bergrummen tar ytterligare nästan två år.

Projektet är stort och krävande, och inte endast med tanke på logistiken. Patientverksamheten och de känsliga anordningarna och apparaterna på sjukhusområdet medför betydande begränsningar för byggarbetet. Från de underjordiska utrymmena byggs 19 schakt upp till markytan på olika håll i sjukhusområdet. Det samtidiga byggandet av flera projekt i området, som är mycket tätt bebyggt sedan tidigare, kräver omsorgsfull samordning och intensivt samarbete mellan parterna.

De underjordiska utrymmenas totala budget löper på cirka 70 miljoner euro.