abstractright abstractright

Trafikutredningar i Hagalunds centrum

Sito har aktivt planerat trafikförbindelser som anknyter till utvecklandet av Hagalunds centrum sedan 2008. Som stöd för de trafikmässiga lösningarna har Sito utarbetar trafikmodeller och trafiksimuleringar på flera olika modelleringsnivåer.

Den trafiken som markanvändningen i Storhagalund och det övriga södra Esbo producerar har datamodellerats i olika prognossituationer med programvaran EMME. I arbetet uppdaterades Helsingforsregionens trafikmodell för Hagalunds del för åren 2017, 2025 och 2035. Under projektets gång har trafikmodellen använts för att undersöka effekterna av olika trafikregleringar i nätverket för fordonstrafik. Mer detaljerade modeller och simuleringar har producerats med trafiksimuleringsprogrammen Synchro/Sim Traffic och Paramics. Modellerna har använts särskilt för planering av trafikreglering under byggarbetstiden.

Förändringarna i Hagalundsområdets trafikmängder, kollektivtrafiklinjer, parkeringsanläggningar beaktades i modelleringarna. Även mer detaljerade förändringar bl.a. i anslutnings- och filarrangemangen och trafikljusregleringar beaktades. Genom modellering av trafiken i Hagalund har man kunnat säkerställa att de olika färdsätten och det omfattande byggarbetet samordnas – en särskilt krävande uppgift – så att projektet för utveckling av stadscentrum inte försämrar den dagliga trafikens smidighet.

I den nya stadsbilden i stadscentrum har man satsat särskilt på gångförbindelser och på kollektivtrafikens servicenivå. Det utrymme som har reserverats för fordonstrafik har i sin tur utnyttjats effektivt bl.a. med betoning på underjordiska körförbindelser.

I anslutning till Hagalund-projektet har bl.a. följande trafiksituationer modellerats och simulerats:

  • Spärrning av Havsvindsvägen vid bussterminalen
  • Funktionaliteten av Havsvindsvägens kollektivtrafikterminal
  • Simulering av sammankopplingen av trafikljusregleringen av Sunnanvinds- och Nordvägen
  • Trafikregleringar under byggarbetet (rondell e.d.)
  • Simulering av infartslederna till Hagalund och koppling av lederna till huvudvägarna (Ring I och Västerleden)
  • Funktionen av infarterna till centralparkeringsanläggningen i Hagalund