abstractright abstractright

Tapioplatsens parkeringsanläggning

Tapioplatsens parkeringsanläggning i Esbo blev färdigt år 2013 i ett område vid Tapioplatsen som avgränsas av Tapiolavägen, Havsvindsvägen, Tapiostråket och Tapiotorgsvägen. S

Under jorden finns 330 parkeringsplatser. Körtunnelförbindelsen till parkeringsanläggningen placeras i Hagalunds rondell, som är under planering.  Även den betongkonstruerade delen av den parallella körtunneln som leder till centralparkeringens bergsrum i Hagalund placeras i Tapioplatsens park- och parkeringsområde.

Genomförandet av den underjordiska parkeringen har krävt ett djupt schakt som når under grundvattennivån. Schaktets nedre del har sprängts in i berget. Schaktets kanter stöddes med spontväggar som tätades med sprutinjekteringsmetoden och tätningsinjektioner. En del av systemet för hantering av grundvattnet är att dräneringsvattnen infiltreras i jordmånen.

På parkeringsanläggningens däckskonstruktion har byggts Hagalunds temporära bussterminal och 120 bilplatser. Belastningen på däckskonstruktionen har minskats genom att använda skumglas som lättfyllnadsmaterial i stället för de traditionella lättfyllnadslösningarna.