abstractright abstractright

Tapiola intar en spetsposition inom stadsutveckling

Hagalund planeras som ett funktionellt och kommersiellt starkare och mångsidigare centrum än tidigare. Området kombinerar den traditionella stadskärnans och det moderna köpcentrumets bästa egenskaper.

²I reformen förnyas de nyare kvarteren söder om det arkitektoniskt uppskattade ursprungliga och äldre centrumområdet när metron byggs så att de har samma höga nivå som Hagalunds ursprungliga centrum.

Hagalund i Esbo är Finlands största och främsta exempel på ideologin för planering av förorter och bostadshus under perioden efter andra världskriget, när den nya generationens planerare skapade ett bostadsområde av en helt ny typ i Esbo – den moderna finländska trädgårdsstaden.

Hagalund byggdes i huvudsak på 1950- och 1960-talet. De första områdena utgjorde av ett exceptionellt samhälleligt och stadsbildsmässigt försök som väckte en livlig debatt även utanför Finlands gränser och gjorde den finländska stadsplaneringen världsberömd. Hagalund är ett av de betydande arbeten som representerar modernismen i Finland från 1920-talets slut till 1970-talet som godkänts av den internationella organisationen DOCOMOMO.

Planeringens första utmaning var de splittrade parkeringsplatserna som inte stödjer den kommersiella verksamheten i området och som delvis inte heller uppfyller dagens krav. Problemet löstes med att placera en central parkeringsanläggning i berget under centrumområdet. I det inledande skedet får anläggningen 1 500 bilplatser. Parkeringsanläggningen kan senare byggas ut till 3 000 platser. I anslutning till parkeringsutrymmena byggs också ett underjordiskt centralunderhåll som betjänar centrumområdet.

Hagalunds affärscentrum byggs om grundligt

Målet är att åter lyfta Hagalunds centrum till en tätposition inom stadsutveckling.  Detta blir möjligt genom att placera stödfunktionerna i berget under centrumområdet. Då kan området ovan jord fredas för fotgängartrafik samtidigt som det bli möjligt att minska bullret och utsläppen från trafiken och skapa optimala förutsättningar för utvecklingen av centrumområdet.

Hagalund planeras som ett funktionellt och kommersiellt starkare och mångsidigare centrum än tidigare. Området kombinerar den traditionella stadskärnans och det moderna köpcentrumets bästa egenskaper.

Utgångspunkten för utvecklingen är byggandet av metrostationen i Hagalunds centrum. Till följd av metrostationen förnyas Havsvindsvägen, som går genom hela centrum, och dess omgivning. Havsvindsvägen flyttas ned under jorden, och där byggs även en högklassig terminal för anslutningsbussar. På detta sätt uppstår fler fotgängarområden och affärslokaler, och centrumområdets norra och södra delar kan kopplas bättre samman till en fast helhet.

I metrostationens närhet placeras ett stort antal parkeringsplatser för cyklar. Den centrala parkeringsanläggningen kommer också att fungera som anslutningsparkering för metropassagerare som använder bil.

Ny attraktionskraft

När Hagalunds centrum förnyas, kommer en stor del av de nya lokalerna att placeras i byggnadernas bottenvåningar som i dag används för parkering och förvaring. På markytan kommer ombyggnaden att synas särskilt genom den helhet av affärs- och bostadsbyggnader som planeras ovanpå bussterminalen.

Allt som allt byggs över 100 000 m2 nya affärs- och kontorslokaler i anslutning till ombyggnaden. Nästan hälften av dem genomförs genom att bygga om nuvarande lokaler som används för sekundära ändamål till nyttoanvändning.

Antalet bostäder i Hagalunds centrum kommer i framtiden att öka från nuvarande 300 till över 1 000 stycken. De nya bostäderna stöder utvecklandet av tjänsterna i området och gör det eftertraktade bostadsområdet ännu attraktivare.

Rondellen, som ingick i den ursprungliga planen för Hagalund, byggs på nytt på Leimuniitty. Från rondellen byggs en underjordisk körförbindelse till den centrala parkeringsanläggningen och till den mindre parkeringsanläggningen som byggs under Tapioplatsen. Ytterligare en körförbindelse byggs i Sunnanvinds- och Östanvindsvägens korsning. I anslutning till byggandet av parkeringsanläggningen under Tapioplatsen byggs den nuvarande Tapioplatsen om, och det område som i dag används som bussterminal omvandlas till ett grönområde.

Ombyggnadsarbetet i Hagalunds centrum inleddes i början av juni 2010, när byggandet av arbetstunnlar för sprängningsarbetet för metron och centralparkeringen påbörjades. När metrotrafiken börjar i slutet av 2015 är en betydande del av nybyggena färdiga och man har tillgång till underjordiska lokaler på över 400 000 m3.