abstractright abstractright

Supporting EU’s Freight Transport Logistics Action Plan on Green Corridors issues

SuperGreen var ett treårigt internationellt projekt som ingick i Europeiska unionens sjunde ramprogram. Utöver Sito medverkade 21 partner från 13 länder i Europa i projektet. Syftet med projektet var att hjälpa Europeiska kommissionen att definiera konceptet för den gröna transportkorridoren (Green Corridor) samt att utveckla varutransportlogistiken i Europa med miljövänliga medel.

I projektet främjades och utvärderades Europaomfattande transportkorridorer som har grön potential. Målet var att främja utvecklingen av transportnätverken under beaktande av miljökrav och regionplaneringsaspekter samt tekniska, ekonomiska och sociala villkor. Detta gjordes genom att definiera indikatorer (KPI), riktmärka gröna korridorer, kartlägga grön teknik och ”intelligentare” ICT-flöden, lägga fram FoU-rekommendationer, beskriva politiska effekter och öka den allmänna medvetenheten om gröna transportkorridorer.

Projektet lade särskild tonvikt på samarbete mellan olika intressentgrupper. Under projektets gång ordnades därför många verkstäder runt om i Europa, bland annat i Aten, Neapel, Antwerpen, Malmö och Sines. I juni 2010 ordnades en verkstad också i Helsingfors.

Mer information och de material som producerades under projektet finns på adressen: www.supergreenproject.eu