abstractright abstractright

Stängning av Mankans avstjälpningsplats, Esbo

Mankans gamla avstjälpningsplats ligger centralt i hjärtat av Esbo. På grund av läget var iståndsättningsprojektet av stor betydelse för områdets image, boendetrivsel och affärsverksamhet.

Mankans avstjälpningsplats för tätortsavfall användes mellan åren 1957 och 1986. Som störst hade avstjälpningsplatsens en areal på 48 ha. Volymen var 2,5 miljoner m3 och totalmassan ca 1,8 miljoner ton, varav tätortsavfall utgjorde ca 1,2 miljoner ton och täckjord ca 0,6 miljoner ton.

Planeringen av iståndsättningen började år 2000, och planeringen av en golfbana och ett rekreationsområde utfördes samtidigt och i god samverkan. Planeringsstyrning, entreprenörens delaktighet i beredningen av arbetet, lokal övervakning och ständig observation på byggarbetsplatsen var i nyckelposition för ett framgångsrikt projekt.

Sito svarade för följande uppgifter i projektet:

  • Oberoende kvalitetskontroll i planeringsskedet. Uppgiften omfattade bl.a. genomförbarhetskontroller för planerna och entreprenadområdena.
  • Oberoende kvalitetskontroll under arbetet, som bland annat innehöll en plan för kvalitetskontroll för varje projekt (per delentreprenad), genomförande av kvalitetskontroll (planer och kontroll av kvalitetskrav), byggplatsmöten och syner samt övervakning av byggarbetsplatsen.
  • Uppgifter för miljöansvarig, som bland annat innehöll samordning av projektets avancemang i enlighet med tillståndsvillkoren och godkännande av nödvändiga planer hos myndigheter, slutbesiktning, övervakning av byggarbetsplatsen, samt utarbetande av års-, delentreprenads- och slutrapporter.

Den egentliga iståndsättningen av avstjälpningsplatsen började 2009 och slutade 2012. Golfbanan öppnades med nio hål 2012 och stod helt färdig 2013.

Iståndsättningen omfattade utfyllnadsarbeten, skärningar och utformningar, byggande av samlingsdiken, en kringgående del och en vertikal isoleringsvägg för avstjälpningsplatsvatten, samt byggande av avstjälpningsplatsens ytkonstruktioner och ett gasinsamlingssystem.

Förbättringarna av infra och kommunalteknik i samband med iståndsättningen sammankopplades med ett mer omfattande utvecklingsarbete som Esbo stad utförde i närområdet. I samband med projektet byggdes i enlighet med planen även en lättrafikbro och lättrafikleder och en friluftsled. En förbättring av Torvbanevägen utförese även som en del av den övergripande utvecklingen av Mankansområdet. För att effektivera flödet av vatten utanför avstjälpningsplatsen byggdes och reparerades avloppslinjer och nya vägtrummor installerades. Samtidigt ökades rekreationsbruket av området och en grund skapades för vidare byggande inom närområdet.

Iståndsättningens miljöpåverkan består av effektivt tillvaratagande av skadliga gaser och utnyttjande av gasen för energi. Minskningen av koldioxidutsläppen uppskattas motsvara utsläppen från ca 20 000 personbilar/år.

Iståndsättningskostnaderna uppgick till ca 17,5 miljoner euro, inklusive samtliga entreprenader och avtalsområden.

”Projektet var mycket framgångsrikt ur många perspektiv. Man har kunnat lösa det miljöproblem som avstjälpningsplatsen orsakade. Samtidigt har problemet, som hindrade användningen av omgivande markområden, gjorts till en attraktiv oas. Projektet var även ett lyckat exempel på samarbetet mellan offentliga och privata aktörer”, säger Harri Tanska, stadsingenjör i Esbo.

Övervakning och oberoende kvalitetskontroll,  Esbo 2009 – 2014