abstractright abstractright

Sirkkalaprojektet, brobyggnadsentreprenad, Joensuu

Projektet genomfördes enligt den s.k. “gemensam byggarbetsplats”-principen. Huvudentreprenören ansvarade för att samordna bl.a. fjärrvärme-, vatten och avlopps-, gatubelysnings-, el- och teleentreprenaderna 1–3 samt beläggningsarbeten på bron under projektet. Projektet började planeras 2012, brobyggandet började i maj 2013 bron öppnades för trafik 28.11.2014

SITO Byggherretjänster ansvarade i Sirkkalaprojektet för bl.a. att uppgöra materialet för anbudsbegäran tillsammans med beställaren, verka som säkerhetskoordinator under byggtiden, övervaka infraarbeten, övervaka broarbetet lokalt, anordna byggplatssyner, göra upp promemorior på syner och byggarbetsplatsmöten.

Projektet omfattade en stor mängd infraarbeten. Öster om Pielis älv byggdes en cirkulationsplats och gatukonstruktioner förnyades på en sträcka av ca 500 meter. Väster om Pielis älv byggdes en ovalformad cirkulationsplats och Rantakatu sanerades på en sträcka av ca 400 meter.
Vid gatusaneringen ersattes det tidigare kombinerade avloppssystemet med nya regnvatten- och avloppsvattenlinjer. El- och teleoperatörerna förnyade och flyttade kablar, och fjärrvärmelinjerna flyttades.

Gatusaneringen och nybyggande genomfördes som djupgrundläggning (1900 mm). Väster om Pielis älv, i cirkulationsplatsen vid Ranta- och Yläsatamakatu, uppfördes konstverket Kranssi. Kranssi är ett av de konstverk som placeras i cirkulationsplatserna i Joensuu centrum. Sito Oy och skulptören Hannu Siren medverkade i planeringen av verket.

Utmaningar i gatubyggande utgjordes av den byggda stadsmiljön. Trafiken skulle vara tillåten under hela byggnadstiden på grund av industrianläggningarna och företagen öster om Pielis älv. På den västra sidan fick Rantakatu vara stängd för trafik under tre månader i enlighet med den byggplatsplan och tidsplan som entreprenören hade utarbetat. Tillgången till fastigheterna och fastighetsunderhållet på Rantakatu och Yläsatamakatu skulle ordnas under hela byggtiden. De gamla nätverken skulle fungera fram tills att de nya systemen var inkopplade och redo att användas.

Utmaningarna vid brobyggandet utgjordes av bl.a.:

– byggande och rivning av arbetsbron
– Pielis älv och dess sjötrafik, bl.a. flottning och fartyg
– undervattenskonstruktioner (vattentäta stödväggar)
– undervattensarbeten (strömmande vatten)
– fallrisk (maskiner och medarbetare)
– strömmande vatten
– isens uppdämmande effekt vintertid
– installation av klaffbron (ca 650 t) med hjälp av domkraft

På grund av objektets höga kravnivå och läge spelade arbetssäkerheten en särskilt viktig roll på byggarbetsplatsen.
En MVR-mätare användes på arbetsplatsen. Entreprenören utförde regelbundet skyddsronder och säkerhetskoordinatorn gjorde ständigt skriftliga iakttagelser. Även Regionförvaltningsverkets inspektör besökte arbetsplatsen flera gånger under entreprenaden. Frågor rörande säkerhet i arbetet togs upp som en separat punkt på arbetsplatsmöten. Under arbetet inträffade två olyckor som resulterade i frånvaro från arbetet.

Parternas roller betonades under projektet för att säkerställa ett smidigt samarbete och för att projektet skulle slutföras inom utsatt tidsplan och med en god sammanhållning. Även om planerna och konstruktionslösningarna ändrades under arbetets gång, kunde projektet genomföras utan dröjsmål.

Klaffbron i Sirkkala bro, delar med direkt anknytning till denna och dess styranordningar har planerats i enlighet med kraven i maskindirektivet 2006/42/EG. Ett tekniskt dokument i enlighet med direktivet, ett CE-märkningsdokument, sammanställs av brodokumenten.

Beställare
Joensuu stad
– gatubyggnadschef Jouko Tolvanen
– ersättare Mikko Honkonen

Broövervakare och brosakkunnig
Siltanylund Oy / Kari Laurinen

Huvudplanerare
Ramboll Ab / Ilkka Vilonen

Infra på östra sidan
Ramboll Ab / Mikko Ruokolainen

Infra på västra sidan
FCG Ab / Jorma Ilonen, Eino Mönkkönen

Områdesövervakning och samordning av arbetssäkerhet
Sito Rakennuttajat Oy / Harri Saarinen

Huvudentreprenör
Kesälahden Maansiirto Oy
– Timo Tiainen, projektledare
– Matti Hirvonen, broansvarig
– Esa Pyöriäinen, infra-ansvarig

Projektkostnaden uppgick till cirka 11 miljoner euro. Brons andel av kostnaderna var ca 7,5 miljoner euro.

Klaffbron monterades av stålblock på plast. Klaffbron är beklädd med gummiasfalt.

Tekniska data om bron
– Fast bro 113,8 m
– lyftbro (stål) 37,7 m
– totallängd 151,5 m
– viadukt och maskinutrymme på västra stranden 12,8 m
– betong 5 000 m3
– spännarmering 70 000 kg
– klaffbrons stållock 200 t
– totalvikt 650 t (motvikter och andra konstruktioner)
– flottnings- och fartygsstyrningar 350 m / 170 t stål
– granitbeklädnad ca 1 000 m2
– högsta antal arbetare vid objektet 40 personer
– byggnadstid 5/2013–12/2014