abstractright abstractright

Samordning av byggandet av Fiskehamnen i Helsingfors.

Samordningen av byggandet av Fiskhamnens område, som bildas av Sörnäs strand och Hermanstads strand omfattar bl.a. följande uppgifter: uppgörandet av ett budgetförslag och en ekonomiplan för en tioårsperiod, uppgörandet och upprätthållandet av entreprenadfördelningskartor och -tidtabeller, uppgörandet av en rapport om dem samt upprätthållandet av projektbanken.

Samordningen av byggandet av Fiskehamnens område, som består av Sörnäs strand och Hermanstads strand, omfattar:

  • Uppföljning och samordning av planläggningen och av alla planeringsuppgifter och entreprenader i området samt upprätthållande av tidtabellen
  • Budgetering av planläggningen, planeringen och byggandet och uppföljning av de förverkligade kostnaderna
  • Kartläggning och hantering av riskerna i anslutning till byggandet av området
  • Kontakthållning med beställaren, intressentgrupperna, områdets planerare och entreprenörer samt med samordnarna
  • Grundande och upprätthållande av en projektbank för planeringen och entreprenaderna inom kommunalteknik

Arbetets beställare är gatu- och parkavdelningen vid Helsingfors stads byggnadskontor, och arbetet påbörjades 2008.