abstractright abstractright

Projektkoordinering för Kronoboarna, Helsingfors

Kollektivtrafikförbindelsen Kronbroarna är ett exceptionellt omfattande, mångskiftande och intressant projekt. Till projektet hör den längsta broförbindelsen i Finland mellan Högholmen och Kronbergsstranden samt två andra broar. Projektet omfattar dessutom spårvägstrafik och gång- och cykelbana mellan Degerö och centrum av Helsingfors samt arrangemang i anslutning till dessa.

I projektet deltar flera förvaltningsnämnder, konsulter och intressentgrupper från staden. Sito sköter projektkoordineringen för Kronbroarna. Uppgiften omfattar bl.a. uppföljning och sammanjämkning av planeringsuppgifter inom bl.a. stadsplanering och olika tekniska branscher samt underhåll av projekttidtabellerna.

Till vårt arbete hör bl.a. gatuplanering, koordinering av miljö- och tillståndsärenden, informationshantering, kommunikation och växelverkan samt riskhantering. I arbetet deltar aktivt cirka 25 anställda från Sito.

Det nuvarande trafiknätet säkerställer inte en fungerande trafik på Degerö och Kronbergsstranden i framtiden. Syftet med projektet Kronbroarna är att ordna en smidig, konkurrenskraftig och trivsam kollektivtrafiksförbindelse till det växande Degerö. Projektet förbättrar även trafikförbindelserna till Högholmen. Projektet Kronbroarna främjar hållbar rörlighet genom att öka andelen promenader, cykling eller kollektivtrafik av den totala trafiken i Helsingfors. Projektet påverkar systemet med kollektivtrafik i hela huvudstadsregionen.

För projektet Kronbroarna svarar Helsingfors stads byggnadskontor. Något beslut om genomförandet har än så länge inte fattats. Inom planeringen är man inne i olika skeden i olika delar. I en del av projektområdet görs förhandsplanering och i andra delar har man redan påbörjat gatuplaneringen. Både i centrum och i Uppby finns det fortfarande alternativa möjligheter till placeringen av rutten. Som bäst utreds även projekthelheten och kostnaderna för den samt produceras en projektplan, som fungerar som utgångspunkt för beslutsfattandet. Om ett beslut om byggande fattas 2016, kunde byggandet påbörjas 2018 och trafiken på spårvägen inledas 2023–2024.

Vid konsultering av infrastrukturledningen (IJK) på Sito koordinerar vi som stöd för kunden riskhanteringen, kommunikationen och växelverkan i anslutning till Kronbroarna. Till riskhanteringen har hört bl.a. att ordna riskworkshopar enligt metoden med visionsverkstäder, koordinering av riskhanteringsgruppen och uppgörande av en riskhanteringsplan. I kommunikationen och växelverkan har ingått bl.a. planering av kommunikation, att bistå vid konkurrensutsättningen av en kommunikationskonsult, koordinering av kommunikationsgruppen och koordinering av växelverkan mellan invånarna och beslutsfattarna. Arbetet har varit intressant och inspirerande. Det är fint att få vara med om ett så här intresseväckande projekt!

Kontakt:
Ari Savolainen (projektkoordinering)
Mirka Härkönen (projektkoordinering/kommunikation)
Hanna Askola (risk hantering)
Jouni Maidell (byggledning)