abstractright abstractright

Planeringen av dagvattenhanteringen i Vallgårdsdalens park och Gumtäktsbäcken

Målet med uppdraget som byggnadskontoret vid Helsingfors stad beställt är att förebygga att Gumtäktsbäcken orsakar stadsöversvämningar i Vallgårds koloniträdgård. Problemet löses i enlighet med Helsingfors stads dagvattenstrategi genom att bygga fördröjnings- och infiltrationsdammar i Vallgårdsdalens park. Detta förbättrar också kvaliteten av det vatten som rinner ut i Gammelstadsviken.

Gumtäktsbäckens fåra återställs delvis, två nya fördröjnings- och infiltrationsdammar för dagvatten byggs i parken och de befintliga dammarnas upptagningskapacitet effektiviseras med dammkonstruktioner. Dessutom byggs en nästan två meter hög bullervall med planteringar längs Backasgatan.  Den befintliga växtligheten som är i dåligt skick avlägsnas och ersätts med en stor mängd nya planteringar. Det dalliknande området återställs genom att avlägsna den gamla industrijärnvägens banvall i området kring bäckfåran.

Planen, som utarbetades åren 2012–2014, omfattade Vallgårdsdalens parkplan och en byggplan för parken, en beräkning av Gumtäktsbäckens avrinningsområde, en hydraulisk modell av Gumtäktsbäcken i Vallgårdsdalens område samt en virtuell modell som visar översvämningarna för två, fem, tjugo och femtio års dimensionerade regn. Geotekniskt sett är Vallgårdsdalen ett krävande planeringsobjekt.

Områdets invånare togs med i planeringen, vilket ledde till en krävande interaktionsprocess.