abstractright abstractright

Översikts- och implementeringsplanering av iståndsättning i Mokulla herrgårdsparken

Lahtis stad har iståndsatt Mokulla herrgårdsparken från och med 2013 enligt översikts- och implementeringsplaner som Sito utarbetad år 2012-2013. Målet är att iståndsätta och restaurera herrgårdsparken till sitt ursprungliga blomster på ett sätt att den lämpar sig till sitt nuvarande bruk som stadspark och är lagom lätt att underhållas. Som utflyktsmål är den kulturhistoriskt betydelsefulla Mokulla herrgården lätt tillgängligt även med kollektivtrafik.

Mokulla herrgård ligger på en varm sydvästbrink vid Vesijärvi sjön ett par kilometer från Lahtis centrum norrut. Staden lät utarbeta herrgårdsparkens historiska utredning redan i början av 2000-talet, men då fanns det varken resursser eller politisk vilja till iståndsättning. Renoveringsplanering inträddes först tio år senare, när staden förhandlade med Vanajanlinna Ab om ett hyresavtal över Mokulla som ett konferens- och festställe. När det i anledning till renovering av herrgårds byggnader blev nödvändigt att sanera dess kommunalteknik som befann sig överallt under den historiska trädgården, var man tvungen att iståndsätta också parken. Att utplacera restaurang- och hotellverksamhet in i en miljö av kulturshistoriskt betydelse visade sig vara en utmaning då målet var en kulturshistoriskt originell och högklassig miljö som samtidigt ska vara fungerande ur användares synvinkel och lätt att underhållas ur underhållares synvinkel.

Dåvarande stadsträdgårdsmästaren Hannu Neuvonen asvarade för iståndsättning och i hans ledning renoverades byggnaders direkta omgivning, en av parkeringsplatserna och terrassträdgården. Gamla parkeringsplatsen alldeles invid byggnader avlägsnades och en ny lades ut längre bort så att anländande till herrgården ser man byggnadsgruppen vackert mitt i parken och kan närma sig karaktärhuset och dess huvudingång nedför huvudalléen. Tunga kantstenar också avlägsnades och betongstenbeläggning ersattes av runt grus. Planteringar vid huvudingången iståndsattes enligt gamla fotografier och trapporna pyntades med designade växtkrukor. Serviceplanet mellan karaktärhuset och tegelmästarhuset planerades ändamålsenligt både ur servis och gästers synvinkel. Gamla staketet omkring sopkorgar ersattes av djupsamlingskärl som under tiden gömmer sig mitt i vegetation. Dessutom förnyades parkens utbelysning.

Nya stödmurar till terrassträdgården och ekologisk dagvatten hantering

På Vesijärvi sjöns sida iståndsattes terrassträdgården för att motsvara utseendet på 1930-talet. Grundstommen till det 1990-taliga öltältet avlägsnades och nedre stödmuren byggdes om med trappor och planteringar enligt gamla fotografier. På mellanterrasen utformades en rund gräsmatta som pyntades med böjda blomsterbänkar och stamrosor. På trappornas hörn monterades också växtkrukor med agáveplanteringar. Övre terrassen fungerar som uteservering och man måste kunna tvätta den ändamålsenligt. Därför ersattes det kulturhistoriskt sett rätta runda gruset av vit skifferbeläggning. Vid sanering av dagvattenavloppsverk sattes målet vid att behålla parkens nuvarande vattenekonomi för att inte försämras onödigt gamla trädens livsförutsättningar. I stället för synliga dagvatten reservoarer baserade sig implementeringen på infiltreringsbrunnar samt -fält där dagvatten infiltreras in i parkens jordskikt. Då kan vattnet utnyttjas av trädens rötter.

Under närmaste åren iståndsätts också resten av huvudalléen ledande till herrgärden, längre bort liggande parkeringsområdena och lekplatsen på stranden. Gamla tennisplanet renoveras till en plats för festtält och man bygger en ny gångväg i den norra parken. Så småningom tar Mokulla sin plats bland finska herrgårdsparkerna som är värda att besöka även långt ifrån.