abstractright abstractright

Nya servicenätverk i kommunerna – tjänsternas tillgänglighet och åtkomlighet

Med servicenätverk avses ett nät av verksamhetsställen som består av kundbetjäningsställen för olika servicebranscher och som ligger inom ett bestämt geografiskt område. Sito utarbetade en servicenätverksbeskrivning åt Lapplands förbund.

 

Som servicenätverk kan man beteckna nätverk på mycket varierande nivåer.
Det kan vara fråga om ett servicenätverk för en enskild servicebransch (t.ex. skolnätverket), ett servicenätverk som bildas av flera servicebranscher (t.ex. servicenätverket för kommunens omsorgstjänster) eller ett servicenätverk som utgörs av tjänster som produceras av en enda kommun (t.ex. servicenätverket för stadens offentliga tjänster).

Kommunerna i Lappland hade som mål att utreda en servicemodell för social- och hälsovården i Lappland som lämpar sig bättre för förhållandena i landskapet.  Detta nya servicenätverk granskades mer omfattande med tanke på invånarnas boningsorter, serviceefterfrågan och -behov (tjänsternas tillgänglighet) och deras möjligheter att nå tjänsterna (tjänsternas åtkomlighet).

Geografiska data användes för att på en karta åskådliggöra lokala och kommunspecifika parametrar för pendlingsområden, sysselsättning, tjänsternas lägen och serviceområden, kundströmmar, befolkning per åldersgrupp, planlagda områden samt mobiliteten i området. För servicenätet gjordes både en nulägesbeskrivning och en beskrivning av det målsatta läget i framtiden. Detta möjliggjorde en realistisk värdediskussion mellan beslutsfattare om hur tjänsterna kan tryggas och om behovet att effektivisera användningen av tjänster över kommungränserna.

Sito Oy ansvarade för att beskriva data om de lappländska kommunernas ekonomi och verksamhet, tidigare utredningar, lokala och regionala förhållanden i olika former samt för att ställa beskrivningarna till kundens förfogande. Sito Oy samarbetade dessutom vid identifieringen av materialet med utredningsmannen och ansvarade för insamlingen av data (bl.a. TK, THL, Lapplands förbund, FPA).