abstractright abstractright

Närmiljö- och kvartersplan för Bågparken

Bågparken planeras som ett nytt flervåningshusdominerat bostadsområde i västra Hagalund. Området ligger i anslutning till Idrottsparkens metrostation i Esbo och gränsar till Havsvindsvägen och Björk-Mankans väg.

De viktigaste utgångspunkterna för planeringen utgjordes av parkens landskapsmässiga position samt av nätverket av grönområden, trafiklederna och metrostationen som en viktig trafikmässig och funktionell knutpunkt. Målet var att hålla de rumsliga och estetiska grundprinciperna i närmiljöplanen klara och tydliga och att anpassa dem till detaljplanens mål. Även om man inte lyckades uppnå den för Hagalund typiska rymligheten och öppenheten i området, kunde dock många karaktäristiska drag för Hagalund utnyttjas i planeringen, exempelvis sammansmältningen av offentliga och privata rum, de tydliga öppna och slutna rummen, naturnärheten och vegetationstyperna.

Kvartersgårdarna placerades delvis på tak, och de krävande fukt-, växtunderlags- och vindförhållandena behandlades med särskild omsorg.

I planeringen betonades lokal hantering av dagvattnen eftersom området ligger på det översvämningsbenägna Gräsadikets avrinningsområde. Områdets grundförhållanden och låglänthet visade sig vara en utmaning för hanteringen av dagvattnen.

Närmiljö- och kvartersplanen för Bågparken utarbetades tillsammans med arkitektgruppen A6 på uppdrag av Esbo stadsplaneringscentral åren 2011–2013. Planeringen av markanvändningen utfördes som en del av ändringen av områdets detaljplan. Från Sito medverkade landskapsarkitekterna Anni Järvitalo, Mari Ariluoma och Antti-Jaakko Koskenniemi och trafikplaneraren Riikka Österlund i planeringen.