abstractright abstractright

Mobilitetsstyrning i trafikledsprojekt

Mobilitetsstyrning är en metod att hantera efterfrågan på trafik som används för att påverka trafikmängderna och fördelningen på olika trafikformer på så sätt att andelen resor ensam med egen bil minskar. I dagens läge ingår planeringen och genomförandet av mobilitetsstyrning inte i processen för planering av trafikleder, och i Finland har man inte heller tidigare undersökt hur mobilitetsstyrning skulle kunna påverka trafikledsplaneringen.

Våren 2014 gjorde Sito en utredning av hur mobilitetsstyrning skulle kunna beaktas i planeringsprocessen för trafikledsprojekt. Möjligheterna att styra mobiliteten undersöktes i ett testprojekt. Till testprojekt utsågs en utredning för utveckling av ringvägen i Åbo som Sito utarbetade tillsammans med Ramboll.

Ett karakteristiskt drag för mobilitetsstyrning är att man bedriver tväradministrativ interaktivitet med intressentgrupperna, vilket gynnar uppkomsten av sociala innovationer. I projektet identifierades flera samarbetsmöjligheter mellan olika aktörer som gör det möjligt att påverka efterfrågan och valet av transportform.  Utifrån erfarenheterna i projektet beskriver rapporten hur mobilitetsstyrningen kan beaktas vid planeringen av trafikleder med början i förplaneringsskedet.

Läs rapporten här.

diagram