abstractright abstractright

Konkurrensutsättning av Vårnäs bro i Kyrkslätt

Sito genomförde konkurrensutsättningen av ombyggnaden av den gamla träbron i Vårnäs som ett Tukefin-pilotprojekt på uppdrag av NTM-centralen i Nyland.

Vårnäs gamla träbro på Kabanovsvägen i Kyrkslätt nådde slutet av sin användningstid i cirka 60 års ålder. NTM-centralen i Nyland inledde ett projekt för att riva den gamla träbron och bygga en ny bro. Till entreprenör valdes Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy som är specialiserad på brobygge.

Sitos uppgift i projektet var att uppgöra entreprenadhandlingarna, konkurrensutsätta entreprenaden och övervaka arbetena på plats. Det var fråga om ett så kallat Tukefin-projekt, där ett särdrag i konkurrensutsättningen var att entreprenadens genomloppstid beaktades som ett konkurrensutsättningskriterium. Trots den ovanligt stränga vintern slutfördes arbetena klart före utsatt tid.