abstractright abstractright

Iståndsättningen av Vääränlahti i Tohmajärvi

Vääränlahti, som ligger i Tohmajärvi, är ett relativt grunt sjöområde. Viken har eutrofierats till följd av torvproduktion och dess vattenyta har sjunkit, vilket har bidragit till att grunda områden vuxit igen.

Viken iståndsattes genom att avlägsna bottensediment. Syftet med åtgärden var att öka sjöns syrereserver, göra dess vattendjup större, förbättra vattenomsättningen och minska vattenvegetationen samt förbättra sjöns värde för rekreationsanvändning. Genom att avlägsna näringsrikt bottensediment kan man också påverka sjöns inre belastning.

I projektet för iståndsättning av Vääränlahti förbättrades vikens tillstånd genom att avlägsna bottensediment med två sugmudderverk mellan oktober 2011 och februari 2012. I anslutning till projektet utfördes även markarbeten på områdena för slamhantering, ingicks avtal om mark- och väganvändningen och utfördes fortsatt användning av det torkade slammet hösten 2012.

Slammet behandlades med Geotuubi-tekniken

Det sugmuddrade vattniga slammet behandlades med geotube®-tekniken, där vattnet avskiljs från torrsubstansen i slammet. För att effektivera vattenavskiljningen användes en polymer som är trygg för miljön. Det renade vattnet leddes tillbaka till sjön och det torra slammet användes lokalt för anläggningsbyggnad. I projektet sugmuddrades sammanlagt ca 40 000 kubikmeter slam.

Med hjälp av geotube®-tekniken kunde slammet torkas mycket effektivt. Torkningen utfördes på en cirka sex gånger mindre yta jämfört med traditionell bassängtorkning. Det var svårt att hitta ett tillräckligt stort behandlingsområde i projektområdet, men på detta sätt kunde arbetet genomföras med tillräckligt små utrymmesbehov.

Bra förhandsplanering är ett mycket viktigt redskap för projektledning i muddringsprojekt. Med ett totalekonomiskt angreppssätt och med stöd av erfarenheterna från provskeden säkerställs arbets- och kostnadseffektiviteten och uppnåendet av de övriga målen. De arbetsmetoder som användes lämpade sig bra för projektets karaktär, och projektet för iståndsättning av Vääränlahti genomfördes i enlighet med målen.
I projektet svarade Sito-rakennuttajat för förhandstesterna, byggherreuppgifterna, den lokala övervakningen och teknikleveranserna.