abstractright abstractright

Iståndsättning av Gallträsk i Grankulla

Gallträsk höll på att slammas och växa igen, och därför förlorade den långsamt sitt rekreationsvärde. Avloppsvattnen från området leddes till sjön åren 1920–1970. I området har också funnits en batterifabrik, mattvättsbryggor, en avstjälpningsplats och ett tvätteri.

Iståndsättningen av sjön har planerats och olika saneringsförsök gjorts sedan 1960-talet. Gallträsk är den enda sjön i Grankulla. Sjöns areal är 11,7 hektar, och dess medeldjup var cirka 1 m och vattenvolymen cirka 115 000 m3 före iståndsättningen.

Iståndsättningsarbetet utfördes 2009-2011. Beställaren var Grankulla stad. För projektledningen, planeringen, vattentillståndsansökningarna, geotube®-materialleveranserna och övervakningen av arbetet ansvarade Sito och Sito-rakennuttajat Oy.

Mål

 • Målet var att avlägsna sammanlagt ca 22 000 m3 mjukt bottensediment från ett område på 2 hektar.
 • Avlägsnandet av bottensediment förbättrar sjöns syrereserver och vattenomsättning samtidigt som vattendjupet ökar och vattenvegetationen minskar och sjöns värde för rekreationsanvändning blir bättre.
 • Genom att avlägsna näringsrika bottensediment kan man också påverka sjöns inre belastning.
 • Målet med genomförandet var att genomföra projektet till budgeterade kostnader och i enlighet med god miljöpolitik och föreskrifterna i vattentillståndet.

Genomförande

 • Iståndsättandet genomfördes områdesvis i tre skeden åren 2009-2011.
 • Det vattniga muddringsslammet leddes till geotuber® som placerats på särskilda behandlingsområden.
 • Muddringsslammet behandlades och torkades med geotuber® på två behandlingsområden.
 • Det vatten som frigjordes i behandlingen leddes tillbaka till sjön.
 • För att uppnå målet behandlades sammanlagt ca 100 000 m3 näringsrikt, vattnigt muddringsslam. Mängden slam som behandlades var större än mängden slam som avlägsnades från sjöbottnen eftersom bottenslammet blandas med extra vatten under sugmuddringsarbetet.
 • Efter behandlingen var mängden återanvändningsbart material ca 7 700 m3.
 • Det behandlade materialet har i huvudsak återanvänts bl.a. i landskapsarkitekturen i Grankulla slalombacke.
 • Under behandlingen avlägsnades ca 980 kg totalfosfor och ca 12 000 kg kväve från sjön.

Uppnåendet av målen

 • Projektet genomfördes inom målsatt tid och de budgeterade kostnaderna underskreds.
 • Fån sjön avlägsnades 26 000 m3 näringsrikt bottensediment. Målet överskreds med ca 20 %.
 • Under projektet behandlades 100 000 m3 vattnigt bottensediment. Som resultat erhölls 7 700 m3 jordmaterial som kan användas för anläggningsarbeten. Det rena vatten som uppkom vid behandlingen leddes tillbaka till sjön.
 • Iståndsättningsmuddringen och behandlingen av sediment medförde inga olägenheter för sjön eller miljön.
 • Projektet kunde genomföras framgångsrikt trots att behandlingsområdena var små.

Se intervjun med Anton Palolahti i webb-TV:n för vattenvård>>