abstractright abstractright

Helsingfors Hamn – utvidgning av Västra hamnen

Projektet för utvidgning av Västra hamnen i Helsingfors omfattar ett område på cirka 5 hektar som byggs i sydlig riktning som en fortsättning av det nuvarande hamnområdet. Som en fortsättning på Busholmskajen och Oceankajen byggs nya 300 m långa fartygsplatser.

Utvidgningsprojektet inleddes år 2010 med att det mjuka materialet på havsbottnen vid det framtida deponiområdet muddrades och ändringsarbeten gjordes vid hamnens inloppsfarled. Samtidigt påbörjades även arbetet med att fylla ut det muddrade utvidgningsområdet med sprängsten med hjälp av pråmar. I slutet av 2010 började man också fylla ut området med lastbilstransporter på land.

Åren 2011 och 2012 fortsatte projektet med byggnad av kajkonstruktioner främst på fortsättningen av Busholmskajen på områdets östra sida.

År 2013 fortsatte muddringarna på områdets västra sida, och utfyllnad med sprängsten utfördes först med pråmar och sedan från land i takt med att muddringen avancerade.

Åren 2014 och 2015 är avsikten att bygga de återstående kajkonstruktionerna på områdets västra sida färdiga.

Byggherrarnas personal har deltagit i projektets byggherre- och övervakningsuppgifter under hela byggandet från och med beredningen av den första muddringsentreprenaden. Vår representant har också fungerat som säkerhetskoordinator för entreprenaderna i projektet.

Sifferuppgifter om utförda arbeten i projektet:

  • skalningsmuddring av ytsediment innehållande skadliga ämnen och flyttning av muddermassorna till mellanlagringsdammen ca 60 000 m3
  • muddring och deponering av silt och leror på havsområde ca 1 000 000 m3
  • brytning och muddring av berg under vatten samt pråmdeponering av sprängsten på hamnutvidgningens utfyllnadsområde ca 170 000 m3
  • kaj med stödmurskonstruktion och anläggningar ca 350 m, inklusive konstruktionerna för en akterportplats

Åren 2014 och 2015 byggs ca 500 m mera kajkonstruktioner och ytterligare en akterportplats på den västra sidan, och vi deltar i förberedelserna även av detta skede.