abstractright abstractright

Hastighetstavlor som medel för trafiksäkerhetsarbetet

Fortkörning är ett allmänt problem i trafikbeteendet. En effektiv och lätt hjälp för problemet ger hastighetstavlor, som har blivit allt vanligare längs vägarna. Hastighetstavlor lämpar sig för användning i synnerhet på områden med lägre fartbegränsningar i närheten av olika farliga platser.

Fortkörning är den största faktorn vid olycksfall med personskador i tätorter

I tätorter sker olycksfall med personskador i synnerhet bland fotgängare och cyklister. Den faktor som har den största inverkan vid sådana olycksfall är fortkörning. Hastigheten inverkar på fordonets bromssträcka och på kollisionshastigheten, som för sin del inverkar på uppkomsten av olycksfallet och hur allvarlig skadan är. Redan en minskning av hastigheten med 5 % minskar mängden olycksfall med dödlig utgång med 20 % och olycksfall som leder till skador med 10 %. Utöver olycksfallsrisken förbättrar en lägre hastighet den känsla av säkerhet som fotgängarna och cyklisterna upplever i trafikmiljön.

Tavlorna ger respons, sparar information och dämpar hastigheterna

Det primära syftet med hastighetstavlor är att ge föraren respons på sitt körbeteende. Fordonets hastighet meddelas föraren med siffror på tavlan samt ofta också med växlande färger, symboler och blinkande ljus. Hastighetstavlorna sparar dessutom de uppmätta hastigheterna. Informationen kan utnyttjas vid undersökningar och uppföljning samt vid trafikplanering.

Hastighetstavlorna dämpar hastigheterna effektivt. Detta har framkommit av de uppgifter om körhastighet som hastighetstavlorna uppmätt. När tavlan gör flera iakttagelser av ett fordon, saktar mer en nio av tio in farten när de närmar sig hastighetstavlan. De största förändringarna har observerats vid ställen där den tillåtna hastigheten överskrids oftare än i genomsnitt.

Sito med om expertarbete med hastighetstavlor sedan 2014

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har tagit i bruk mobila hastighetstavlor som en del av sina regionala entreprenader. Man började ta i bruk tavlorna 2013 och Sito har varit med i projektet sedan 2014. Under det första året begränsade sig Sitos roll till att göra upp ett program för överföring av hastighetstavlor till två entreprenadområden. Sitos ställning i projektet har sedan dess vuxit i och med att nya entreprenadområden har tillkommit, och dessutom har Sito sammanställt rapporter och resultatkort som komprimerar de viktigaste resultaten av den information som samlats in via tavlorna. Målet är att hastighetstavlor ska vara i bruk före utgången av 2017 i alla regionala entreprenader i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

Vid valet av placeringen av hastighetstavlor har man utöver Sitos egen expertis utnyttjat bland annat kommunenkäter som utarbetats för kommuner i regionen, trafiksäkerhetsplaner och medborgarinitiativ. De vanligaste placeringsställena är bland annat omgivningen runt skolor och daghem, infartsleder till tätorter samt övergångsställen och anslutningar som upplevs som farliga. Man har utnyttjat hastighetstavlor också i samband med ändringar av fartbegränsningar för att förarna lättare ska observera den nya begränsningen.

Utöver den information som föraren får kan uppgifterna om hastigheten utnyttjas i stor omfattning för olika syften vid planering av trafik och väghållning hos NTM-centralen. Sito har för alla ställen med hastighetstavlor gjort upp resultatkort, av vilka snabbt framgår de viktigaste nyckeltal som uppmätts och variationer i hastigheten under mätperioden. Med hjälp av information om hastigheten får man reda på bland annat de ställen, där hög körhastighet är ett problem för trafiksäkerheten och kräver åtgärder i fråga om trafikomgivningen eller hastighetsövervakningen.

Av mätresultaten från de tavlor som är i bruk på NTM-centralens område i Nyland kan observeras, att i nästan hälften (47 %) av ställena i tätorter översteg fordonens genomsnittliga hastigheten fartbegränsningen på stället i fråga. En fortkörning på över 10 km/tim. överskreds i medeltal vid 16 % av de observationer som hastighetstavlorna sparade. Ställen där man i allmänhet kör rejält för fort, fanns på alla områden med fartbegränsning. Fortkörning var lite vanligare på områden med en fartbegränsning på 30 och 40 km/tim. Man har emellertid observerat att hastighetstavlor dämpar körhastigheterna på mätställena och därmed förbättrar trafiksäkerheten på dessa ställen.

Utöver NTM-centralen i Nyland har Sito varit med i hastighetsprojekt som ordnats av NTM-centralen i Birkaland och Heinola stad. Vid sidan av NTM-centralen i Birkaland har Sito bland annat ordnat utbildning för entreprenörer i området, fungerat som experthjälp vid definition av praxis vid användningen av tavlor samt rapporterat om de resultat som man fått från tavlor och samtidigt slagit fast de största problemställena på området med tanke på fortkörning. Sito har för Heinola stad i samarbete med experter från staden utarbetat ett program för hastighetstavlor samt på motsvarande sätt rapporterat och analyserat mätresultat som samlats in via tavlorna.

Som projektchef för Sitos hastighetsprojekt har fungerat Anna Korpinen och som huvudplanerare Janne Tuominen.