abstractright abstractright

Ekonomisk uppskattning av hälsoeffekterna av gång och cykling med HEAT-verktyget

Med verktyget HEAT (Health Economic Assessment Tools for walking and for cycling), som utvecklats av Världshälsoorganisationen, kan man beräkna storleksklassen av de gynnsamma hälsoeffekterna av gång och cykling i euro. Verktyget kan användas för att bedöma effekterna av planerade åtgärder och strategiska mål. Uppskattningen av den ekonomiska nyttan av ökad gång och cykling ger konkret information som stöder främjandet av gång och cykling. Sito gjorde HEAT-beräkningarna åt Joensuu stad år 2013.

Vid beräkningarna i Joensuu uppskattades de ekonomiska fördelarna om volymerna av gång och cykling i staden ökar med 10, 20, 30 och 40 procent från dagens nivå.
Dessutom uppskattades de ekonomiska fördelarna i en situation i vilken de åtgärder som främjar gång och cykling i trafikplanen för stadens centrum leder till att andelen för dessa trafikformer bland invånarna i området ökar med 10 eller 20 procent. Beräkningsperioden i alla beräkningar var den period som Joensuu stads delgeneralplan täcker, 2014–2030.

Enligt beräkningarna skulle en ökning av fotgängarvolymen med 20 procent i staden ge årliga hälsoeffekter värda 6 miljoner euro. År 2030 skulle de totala fördelarna utgöra cirka 75 miljoner euro. En motsvarande ökning av andelen cykling med 20 procent skulle ge årliga fördelar på 4 miljoner euro, och de totala fördelarna år 2030 skulle utgöra cirka 46 miljoner euro.

Om gång- och cyklingsvolymerna ökade med 20 procent när trafikplanen för Joensuu centrum genomförs skulle fotgängartrafikens hälsoeffekter enligt beräkningarna uppgå till drygt 1,4 miljoner euro och cyklingens hälsoeffekter till nästan 0,9 miljoner euro. År 2030 skulle de totala fördelarna av gång vara drygt 17 miljoner euro och av cykling drygt 10 miljoner euro.

Beräkningsresultaten ger beslutsfattarna information som de kan använda som underlag för sina beslut. För invånarna kan informationen om de påvisade hälsoeffekterna vara en sporre att röra sig ännu mer till fots eller med cykel.

 

Läs rapporten här.