abstractright abstractright

Dispositionsplan för Kauriala i Tavastehus

Det planläggningsområde som dispositionsplanen för Kauriala omfattar ligger drygt en kilometer från Tavastehus centrum. Kauriala är ett gammalt område för industri- och affärsverksamhet där de huvudsakliga aktörerna är bilföretag och reparationsverkstäder. Området har ett centralt läge i närheten av stadens centrum, vilket stöder förslaget att ändra området till bostadsområde. De framtida invånarna kan erbjudas täckande tjänster på cyklings- och promenadavstånd.

.

Syftet med dispositionsplansarbetet var att kartlägga den eventuella volymen och placeringen av boendet i området i framtiden. Arbetet utmynnade i en dispositionsplan som kan användas för ny detaljplanläggning av området.

I dispositionsplanen presenteras potentiella nya tomt- och fastighetsgränser samt föreslagna byggnadsrätter med deras tomteffektiviteter. I arbetet granskas också eventuella framtida byggnadstyper per kvarter. Med tanke på det omgivande byggnadsbeståndet baseras planen i huvudsak på en tät och låg kvartersstruktur.

I arbetet fästs särskild uppmärksamhet på genomförbarheten eftersom markägandet i planläggningsområdet fördelas på flera olika parter. Detta kräver att planen kan genomföras stegvis och att helheten kan förverkligas tomt för tomt.

Planläggningslösningen bygger på parkering i marknivå. Områdets flacka topografi och bostadsmarknaden i Tavastehus stöder inte en lösning som bygger på parkeringsdäck. Planens kalkylmässiga byggnadsrätt är således cirka 55 000 vån-m2, och den utifrån denna uppgift uppskattade mängden nya invånare är cirka 1 100 personer.

Det finns gott om motsvarande områden som undergår strukturella förändringar runt om i Finland eftersom samhällets struktur i jämn takt omvandlas från industrisamhälle till servicesamhälle.

Uppgifter om projektet

Beställare: Tavastehus stad

Arealen för det område som dispositionsplanen omfattar: ca 16,7 ha

Projektets tidpunkt: 2012–2013