abstractright abstractright

Delgeneralplanen för Rovaniemi centrum

Delgeneralplanen används för att styra den stadsbildsmässiga och funktionella utvecklingen av det centrala stadsområdet i Rovaniemi. Målet är en högklassig, attraktiv och trivsam stad som åstadkoms med rimliga och genomförbara medel.

Målet med arbetet som inleddes i april 2010 var att styra genomförandet av en god stadsmiljö flexibelt men målinriktat på så sätt att de målen för planläggningen, planeringen av enskilda objekt och planeringen av stadens offentliga rum uppnås.

En viktig utgångspunkt för delgeneralplanen för Rovaniemi centrum är den stora efterfrågan på bostäder i stadens centrum. Enligt prognoserna kan antalet invånare i området öka med upp till 6 000 personer före 2030. Viktiga teman blev efterfrågan på byggande och de stadsbildsmässiga riktlinjerna, utvecklingen av tjänsterna och handeln, trafiken, friluftslederna och avledningen av dagvatten.

Mångsidig interaktion

I arbetet utnyttjades Sitos mångsidiga kunnande inom interaktion. Under arbetet utarbetades tre alternativ som åskådliggjordes med virtuella modeller. Den virtuella modellen var en väsentlig del av interaktionen och jämförelsen av alternativen.

Det i maj 2011 färdigställda delgeneralplaneutkastet, som utarbetades med stöd av de åsikter och utlåtanden om de tre alternativa strukturmodellerna som erhölls, bygger på en zonmodell där det nuvarande centrumområdets stadsstruktur görs tätare. Enligt de preliminära kostnadsutredningarna är detta också det ekonomiskt fördelaktigaste alternativet.

Delgeneralplanen för stadens centrum bereddes i nära samarbete och interaktion med stadens servicesektorer, stadsbor och olika intressentgrupper. Under arbetet gjordes en öppen enkät för att kartlägga starka sidor och problempunkter i stadens centrumområde som stöd för den fortsatta planeringen.

Uppgifter om projektet:

Beställare: Rovaniemi stad

Planläggningsområdets areal: ca 390 ha

Fastställdes 12.11.2012 i stadsfullmäktige