abstractright abstractright

Centrumstrategi för Vasa – Ett hopp över banan

I centrumstrategin för Vasa betonas det ömsesidiga beroendet mellan markanvändningen, trafiken, tjänsterna och näringarna. Siktet är inställt på år 2035, men viktigare än att ha en detaljerad tidtabell är att förstå projektens skala, frågorna som gäller miljöns kvalitet, prioritetsordningen och beroendeförhållandena. Centrumstrategin för Vasa har fått ett gott mottagande bland olika aktörer.

När det gäller att effektivisera markanvändningen i en historisk stadsstruktur måste planerarna omsorgsfullt fördjupa sig omsorgsfullt i villkoren för tilläggsbyggandet i varje kvarter och fastighet.

Målet med arbetet var bland annat att beakta byggandets effektivitet, stadsbilden, parkeringsmöjligheterna för bilar och cyklar, tillgängligheten för den åldrande befolkningen, den ekonomisk lönsamheten, skyddsvärdena, funktionaliteten och effekterna på trafiknätet i centrum.

“Ett hopp över banan”

Området kring Vasa torg är hjärtat av stadens centrum och en mångsidig koncentration av kommersiella tjänster. Det är viktigt att visa hur det är möjligt att bygga en stadsstruktur av centrumkaraktär öster om banan i Vasa, i takt med att staden växer.

”Ett hopp över banan” gör det möjligt att utveckla Klemetsö område, som är underutnyttjat i dag. Ökat centrumboende har en gynnsam inverkan på centrumområdets livskraft, på mängden kundtransaktioner i centrum och på stadsstrukturens ekologiska hållbarhet.

Huvuddelen av det tilläggs- och nybyggande som presenteras i strategiarbetet placeras öster om banan i Klemetsö, som ligger i stadskärnans närhet. Avsikten är att placera mer boende och närtjänster i Klemetsö, men samtidigt ska förutsättningarna för den nuvarande affärsverksamheten bevaras.

De nya tjänsterna för handel och kultur i Klemetsö ska profileras på så sätt att de är attraktiva, men tillräckligt annorlunda jämfört med tjänsterna i centrum så att det inte uppstår en oönskad konkurrenssituation. Fordonstrafiken väntas öka i takt med att antalet invånare ökar.

Fokus på kollektiv och lätt trafik

Det dyraste och för trafikens del mest betydande projektet i centrumstrategin är centrumtunneln. Målet att minska beroendet av bilar innebär dock att möjligheterna att åka kollektivt, cykla och gå utvecklas. Till exempel kan möjligheterna till snabb cykling i olika riktningar utökas. Å andra sidan ska möjligheterna till långsammare cykling för uträttande av ärenden i centrum utvecklas.

Det är viktigt för affärernas verksamhetsförutsättningar att gångmiljön i centrum utvecklas. Det är väsentligt att slå vakt om att det finns utmärkta förbindelser över banan mellan det nuvarande centrumområdet och Klemetsö så att det är lätt och tryggt att göra ”hoppet över banan” även utan bil.

Invånare, aktörer i centrum, beslutsfattare och tjänstemän medverkade i strategiarbetets olika skeden.

Uppgifter om projektet:

Beställare: Vasa stad

Projektets tidpunkt: 2011–2012