abstractright abstractright

Ehrenströmsvägen (Olympiaterminalen) Bron, Helsingfors, specialinspektion 2012

”Bron, som stod färdig till OS i Helsingfors 1952 ligger på ett mycket krävande ställe utanför Olympiaterminalen i Helsingfors centrum. Specialinspektionen utfördes för att skapa ett underlag för reparationsplanen. Objektet var krävande på grund av brons mångskiftande karaktär, varierande konstruktioner och anknytning till olika konstruktioner.”

Med hänsyn till brons åldern och skick var den i behov av en grundläggande reparation. Alternativet var att förnya bron helt, så det fanns skäl att få reda på brons skick och reparerbarhet. Specialinspektionen beställdes av Sito hösten 2012. Utifrån inspektionen och undersökningsresultaten fick man reda på brons skick och vilka reparationsåtgärder som krävdes. Enligt inspektionen kan bron repareras, men reparationsåtgärderna bör vidtas snabbt.

Reparationsplaneringen inleddes 2013. Enligt reparationsplanen ska brons ytkonstruktioner inklusive fuktbarriärer samt kantbalkar och räcken förnyas, betongskadorna på däckkonstruktionens undersida och mellanstöden repareras och ytorna förses med skyddsöverdrag i sin helhet. Rörelsefogarna byggs som upphöjda rörelsefogar med fogmassa. Reparationsplaneringen blev krävande av lockets varierande form med höjdskillnader, tidigare reparationer, kablingar och flera rörelsefogar. Reparationerna på den till ytan stora bron planerades att genomföras stegvis, eftersom fordonstrafiken och den lätta trafiken skulle fungera på broplatsen och Olympiaterminalen under reparationsarbetet. Planeringen av huvudprinciperna för trafikarrangemangen under arbetet ingick även i uppdraget för reparationsplaneringen. Entreprenören utarbetade de slutliga planerna för trafikarrangemang. Broreparationen i enlighet med reparationsplanen slutfördes i slutet av 2014.

Med hjälp av specialinspektionen fick man reda på arten och omfattningen av nödvändiga reparationsåtgärder och en kostnadskalkyl för reparationen. Utifrån inspektionen startades reparationen av bron med ett exceptionellt snabbt tidsschema. Det var även viktigt att bevara en kulturhistoriskt betydande infrastruktur i en värdefull tätortsmiljö.

Specialinspektion 2012
Reparationsplan 2013
Broreparation 2014