abstractright abstractright

Blombacken, underjordiska avloppsreningserket i berggrunden

I Blombacken i Esbo schaktas ett nytt underjordiskt grottsystem för reningsbassänger av avloppsvatten och den teknik som används i bassängerna.

Byggherreverksamhet, Övervakning och Samordning av Säkerhetsaspekterna

När det nya reningsverket blir färdigt 2020 kommer det att ersätta det nuvarande vattenreningsverket i Finno. Det nya reningsverket kommer att hantera avloppsvatten av ca 400 000 invånare i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå och västra Vanda. Fram till 2040 uppskattar man att 150 000 kubikmeter avloppsvatten kommer dagligen att rinna genom det nya reningsverket.

Sito Rakennuttajat Oy är verksamt i projektet i egenskap av beställarens byggherrekonsult. Under schaktningsskedet sköter Sito projektledarens och projektingenjörens uppgifter, övervakning av byggarbetet och samordningen av säkerhetsaspekterna. Vidare kommer Sitos kunniga personal delta i projektet vid behov som experter på bergbyggande Sito Rakennuttajat har gedigen erfarenhet av olika underjordiska byggnadsobjekt, och för detta krävande projekt har Sito skapat en stark arbetsgrupp för att uppfylla beställarens önskemål och garantera att arbetet flyter smidigt mellan de olika intressegrupperna.

Det krävande och mångskriftande projektet kräver att övervakning av byggarbetet sker dagligen på byggarbetsplatsen. Situationen på arbetsplatsen rapporteras veckovis till beställaren. Säkerhetssamordnaren besöker alla arbetsplatser varje vecka och inför sina rapporter i projektbanken. Vid arbetsplatsmöten är byggherrekonsulten ordförande och protokollförare. Vidare rapporteras situationen på arbetsplatsen veckovis till beställarens projektledningsgrupp och byggherrekonsultens projektledare deltar i projektets ledningsgruppmöten. I Sito Rakennuttajats uppdrag ingår även byggherreverksamheten för de kommande avloppstunnlarnas schaktningsentreprenad och förberedelser för konkurrensutsättningen av entreprenaderna i samarbete med HRM. Avloppstunnlarna kommer att konkurrensutsättas som flera separata entreprenader 2017–2018 och färdigbyggas före reningsverket tas i bruk.

I schaktningen av avloppsreningsverket i Blombacken ingår underjordisk schaktning, ca 870 000 kubikmeter, grävarbeten och dagbrytning, ca 100 000 kubikmeter, flera schakt och fyra stora rötningssilor. Projektet innebär även omfattande förstärknings- och förtätningsarbeten. Projektets injekteringsborrmeter har uppskattats till 1 800 000 borrmeter och vid injekteringen används 1 650 000 kilo cement. I projektet kommer ca 90 000 förstärkningsbultar att användas. I projektet ingår även krävande strukturer i armerad betong. Schaktningsentreprenaden för avloppsreningsverket påbörjades i september 2015 och planeras bli färdig 15.1.2018.

Projektets särdrag omfattar bl.a. följande:
• ovanligt stora sprängstensvolymer och sprängstenslogistiken till följd av detta
• ovanligt stora och höga bergrum
• stort behov av omedelbar förstärkning som avbryter schaktningen av bergrum
• schaktningen genomförs ställvis på berg som är av lägre kvalitet
• flera bergschakt
• ventilering och torkning i ett omfattande grottsystem
• avloppssystemets kapacitet begränsar de vattenmängder som avlägsnas från byggarbetsplatsen:
från Mickels max 5 l/s och från Blombacken max 20 l/s
• skyddsbehov av jordmånen ovanför bergrummet

Beställare:
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, kontaktperson Jukka Yli-Kuivila

Huvudplanering och arkitektplanering/ allmänplaneringsskedet:
Arbetssammanslutningen FCG Design och planering Ab och Ramboll Finland Ab, kontaktperson Juha Viitanen

Geo- och bergteknisk planering:
Pöyry Finland Oy, kontaktperson Jari Haapala

Huvudentreprenör:
Lemminkäinen Infra Oy, kontaktperson Pentti Nieminen