abstractright abstractright

Bergbyggnad av avloppsreningsverk i Metsä-Sairila i S:t Michel, Finland

Ett nytt underjordisk reningsverk för avloppsvatten byggs  i Metsä-Sairila i S:t Michel. Reningsverksbygget är en del av den större helheten EcoSairila 2020+ som går ut på att skapa en ny verksamhets-, forsknings- och utvecklingsmiljö för cirkulationsekonomi i anslutning till det nuvarande avfallscentret.

Det nybyggda reningsverket kommer att vara ett av Europas och samtidigt världens modernaste reningsverk för avloppsvatten. Reningsverket är först i Finland med att använda en membranbioreaktor eller MBR-teknik för rengöring av avloppsvatten. Metoden används för att efter en effektiv biokemisk behandling avskilja rent vatten med hjälp av ett finporigt membran. Membrantekniken ger ett bättre reningsresultat än traditionella metoder. Processen kräver mindre utrymme än vanligt. Därför är även investeringskostnaderna lägre och byggtiden kortare.

Ytterligare information om projektet finns på reningsverkets webbplats http://mipu.fi/materiaalipankki/.
Följ hur byggarbetet fortskrider på YouTube ”Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon uutiset” (Nyheter om det nya avloppsreningsverket i S:t Michel)

Sito Rakennuttajat Oy fungerar som beställarens byggherrekonsult inom ramen för projektet. Medan bergbyggnadsarbetet pågår är det Sito som ansvarar för byggarbetet i egenskap av projektchef, projektingenjör, arbetsplatsövervakning och säkerhetssamordnare. Sitos proffsiga bergbyggnadsplanerare kommer även att delta i projektet som experter om det behövs.

Sito har gedigen erfarenhet av olika underjordiska byggnadsobjekt, och för detta krävande projekt har en stark arbetsgrupp tillsatts för att uppfylla beställarens önskemål och säkerställa att arbetet löper smidigt mellan de olika intressentgrupperna. Det krävande och komplexa projektet innebär att arbetsplatsövervakningen så gott som dagligen är närvarande på byggplatsen och avger regelbundet varje vecka en lägesrapport om byggplatsen till Beställaren. Säkerhetssamordnaren besöker alla byggplatser varje vecka och för in sina rapporter i projektbanken. Byggherrekonsulten är ordförande och protokollförare på byggplatsmöten. Dessutom lämnas en lägesrapport om byggplatsen varje månad till beställarens projektledningsgrupp.

Reningsverksprojektet omfattar cirka 160 000 m3tf underjordisk bergbrytning, cirka 8 500 m3tf dagbrott och tre schakt med en volym på cirka 2 400 m3tf.  Sonderings- och injekteringsborrningarna uppgår till cirka 30 000 borrade meter och uppskattningsvis kommer cirka 210 100 kg cement att användas för injektering. Bergrummet förstärks med cirka 14 000 bultar och 6 000 m3 sprutbetong. Bergbyggnadsarbetet omfattar cirka 2 700 m3 betongkonstruktioner.

Avloppsreningsverkets bergbyggnadsarbeten inleddes i september 2016 och de är klara i juni 2018.

Projektets särdrag omfattar bland annat följande:

 • Modern reningsteknik
 • Flera intressentgrupper
 • Den största/en av de största nyinvesteringarna genom tiden på orten
 • Det första stora underjordiska bergbyggnadsarbetet på orten

Beställare:

 • Michels Vattenverk, kontaktperson vattenverkets direktör Reijo Turkki

Planering:

 • Huvudprojektering, Ramboll Finland Oy
 • Reningsverkets projektering (underjordiska utrymmen, el- och automationsprojektering), FCG
 • Reningsverkets projetering (processprojektering, ovanjordiska utrymmen, områdes- och geoteknisk projektering, projektering av byggnadsel och brandteknik), Ramboll Finland Oy
 • Projektering av bergkonstruktioner, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
 • Projektering av konstruktionsteknik (konstruktioner inne i tunneln), FCG
  (tunnelöppning och andra ovanjordiska konstruktioner), Ramboll Finland Oy

 Huvudentreprenör/ Bergbygg :

 • Lemminkäinen Infra Oy.