abstractright abstractright

Behovs- och genomförbarhetsundersökning gällande spårväg i Munkshöjden

Sito genomförde i samarbete med Strafica Oy en utredning av behovet och genomförbarheten av en ny spårvägslinje. Sito ansvarade för spårvägs- och gatuplaneringen, budgetberäkningarna och bedömningen av behovet av ändringar i detaljplanen.

Arbetet omfattade en utredning av alternativ till spårvägslinjerna i både Munksnäs/Munkshöjdens och Tölö områden. I uppdragets inledande skede planerades preliminära alternativ för nya spårlinjer och för de ändringar i busstrafiken som de förutsätter. Även trafikprognoserna utreddes.

Utifrån en jämförelse av alternativen valdes det bästa linjealternativet till fortsatt planering. I spårvägslinjens södra ända går linjen längs Topeliusgatan, Runebergsgatan och Fredriksgatan till Eira. Linjealternativet skapar samtidigt reservförbindelser som förbättrar störningståligheten i den södra delen av stadens centrum. Bäst av linjealternativen för den norra ändan verkar vara en lösning där en ny linje skiljer sig från linjen för spårväg 4 i slutet av Munksnäs parkväg och fortsätter längs Bredviksvägen, korsar Åboleden för att fortsätta till Munkshöjdens köpcentrum och vidare till Ulvsbyparken och Raumovägens slut.

Minskade trafikeringskostnader inom kollektivtrafiken

De uppskattade byggnadskostnaderna för denna banlinje är cirka 16,9 miljoner euro, varav 13 miljoner euro går till spårbyggnad och 3,9 miljoner euro till gatubyggnad. Enligt redogörelsen är det möjligt att effektivt ersätta busstrafik med spårvägstrafik och samtidigt få både samhälls- och kommunalekonomiska fördelar.

Trafikkostnaderna för kollektivtrafiken minskar till följd av spårvägen i Munkshöjden med cirka 0,3 miljoner euro om året. De totala samhällsekonomiska fördelarna som spårvägen i Munkshöjden medför är cirka 0,8 miljoner euro om året. Konkreta kommunalekonomiska poster är förändringar i underhållskostnader och minskade trafikkostnader samt ökade biljettinkomster från kollektivtrafiken. Projektets relation mellan nytta och kostnader är 1,1.

Trafik som genomförs i form av högklassig och pålitlig spårvägstrafik är punktligare än busstrafiken, vilket innebär att passagerarnas upplevda servicenivå förbättras.

Det uppskattade målet för införandet av spårvägen i Munkshöjden är år 2025. Förverkligandet av spårvägen är kopplat till tidtabellerna för byggandet av den västra förlängningen av Skogsbackavägen till Åboleden och det eventuella kompletteringsbyggandet i anslutning till detta.

Ta del av utredningen (28/2102) på HST:s webbplats.