abstractright abstractright

3D-modeller kan användas för att presentera planer och samla in respons

Sito utarbetade en gatu- och banplan över vägarrangemangen och avlägsnandet av plankorsningar i Nissolaområdet i Vichtis. Av den datamodellerade planen gjordes en webbmodell som lades ut på internet och öppnades för allmänheten. Till modellen kopplades dessutom ett responssystem.

I planen presenterades de plankorsningar som avsågs bli avlägsnade och deras ersättande vägförbindelser. I arbetet planerades en ny gatuförbindelse och en tunnel under banan mellan Enäranta och Lankilanrinne tätorter.

Planeringsarbetet utfördes genom datamodellering med programvarorna CityCAD och Tekla. I planerna modellerades markytan och jordartsgränserna, de befintliga konstruktionernas ytor och de planerade konstruktionerna såsom broar och gatukonstruktioner.

Av datamodellen utarbetades en webbmodell som allmänheten fick ta del av på internet. I webbmodellen kan användarna med hjälp av en avatarfigur röra sig till fots, på rullskridskor eller flygande. Det är lätt att studera modellen eftersom avatarens rörelser styrs med musen eller tangentbordet. Programmet innehåller enkla instruktioner för hur man rör sig i modellen. Gatu- och banplanen presenterades vid ett publikevenemang med hjälp av en virtuell modell och en webbmodell.

De modellerade planerna utnyttjas vid den fortsatta planeringen, i byggnadsplaneringsskedet samt vid byggarbetet och underhållet.

Titta på webbmodellen